ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

*** ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ***

ဒီေန႔ လယ္ယာေျမေတြဟာ ဂရန္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္တို႔နဲ႕ ပံုသဏၭာန္ အေတာ္ေလး တူသြားပါၿပီး။ စနစ္က်သြားၿပီးလို႕ေျပာရင္ ပိုမွန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးေလး လဲြရင္ အမ်ားစုတူေနတဲ့ ဂရန္ေျမအေၾကာင္းကို နံပါတ္ေလးေတြနဲ. ေရးျပမယ္ ။အဲဒါ ဒီေန႔ “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ ၇)” ပါပဲ။

ဂရန္ေျမ (ေျမဌားစာခ်ဳပ္ေျမ)

1. ေျမ၏ ပင္ရင္းပိုင္႐ွင္မွာ ႏိုုင္ငံေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

2. သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။

3. မိမိေျမေပၚမွ အက်ိဳးအျမတ္တိုု႔ကိုု ခံစားပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။

4. မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။

5. ေပါင္ႏံွပိုင္ခြင့္ ႐ိွပါသည္။

6. ငွားရမ္းပိုင္ခြင့္ ႐ိွပါသည္။

7. လဲလွယ္ပိုင္ခြင့္လည္း ႐ိွပါသည္။

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ား လစဥ္ (၇) သိန္းေက်ာ္ သြင္း႐ံုျဖင့္ ကြန္ဒို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
The Century
အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

8. ေပးကမ္းပိုင္ခြင့္လည္း ႐ိွပါသည္။

9. အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ႐ိွပါသည္။ (စာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ရပါမည္)

10. အက်ိဳးတူ ဖက္ဆက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။

11. ႏိုုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳ ဥပေဒႏွင့္ညီလွ်င္ ႏိုုင္ငံျခား အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါ ၁၁ ခ်က္လံုုးကိုု “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္” ရ႐ိွသူေတြက တစ္ထပ္တည္း ခံစားလို႔ရပါသည္။

ဒါေပမဲ့ “လယ္ယာေျမ” မွာလည္း ဒီစည္းကမ္းေလးေတြ ႐ိွပါတယ္။

• ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္တဲ့ ႏႈန္းထားအတိုုင္း တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ံုုးမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တိုင္း မွတ္ပံုတင္ရပါမည္။

• အမွတ္စဥ္ (5) ေပါင္ႏံွျခင္းကိစၥမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအရင္းအႏီွးအတြက္သာ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဘဏ္တို႔တြင္ ေပါင္းႏံွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ခြင့္ျပဳခ်က္ မ႐ိွဘဲ “လယ္ယာေျမ” ကိုု အျခားနည္းသံုး
စဲြ၍ မရပါ။

Credit: Winning land