ဂရန္ နဲ႕ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

*** ဂရန္ေျမနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမွာ သိသင့္တာေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမးအေျဖ က႑အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ***

ေမး။ ။ ဂရန္အမည္ေပါက္ေရာင္းရင္ ပထမေရာင္းသူအမည္ ေပါက္မွ မိမိ လက္ရွိဝယ္ယူသူအ မည္ေပါက္ေျပာင္းရင္ ဂရန္စာ အုပ္အသစ္မွာ မိမိနာ မည္နဲ႔ ရမွာ လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂရန္စာအုပ္အ ေဟာင္းနဲ႔ မိမိပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာရြက္ပဲတြဲေပးၿပီး ထြက္တာလား ။

ေျဖ။ ။ သူတစ္ပါးအမည္ေပါက္ ဂရန္ေျမကို ဝယ္ၿပီး အမည္ေျပာင္းရင္ အဲ သည္ဂရန္စာအုပ္အ ေဟာင္းကို ျပန္ကိုင္ရပါတယ္။ ဂရန္စာအုပ္မွာ အမည္ေျ ပာင္းမွတ္ တမ္းစာရြက္ တြဲေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲသည္စာရြက္မွာ ေျမတိုင္းရပ္ ကြက္၊ ေျမကြက္ အလြတ္၊ ေျမ လြတ္တည္ေနရာ၊ ေျမဧရိယာ၊ ေျမ အမည္ေ ပါက္ပိုင္ရွင္ နာမည္ကေန ဝယ္ယူသူပိုင္ရွင္အမည္ကို အေရာင္းအဝယ္စာ ခ်ဳပ္အမွတ္ — အရ အမည္ေျပာင္းေပး လိုက္သည္ စသျဖင့္ေရးသားၿပီး ဌာန မွဴး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနဲ႔ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေ ရးေကာ္မတီဆိုၿပီး အရာရွိလက္မွတ္နဲ႔ ႐ံုးစည္း တံဆိပ္တို႔ ပါဝင္မွာ ပါ။ ဂရန္ စာအုပ္အသစ္ ကိုင္ခ်င္ရင္ေတာ့ မိမိနာမည္ေျပာင္းၿပီး ေနာက္မွ ဂရန္ေပ်ာက္ နဲ႔ ဂရန္သစ္ ေလွ်ာက္ရမွာပါ။

အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

ေမး။ ။ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကို အိမ္ဝိုင္းေျမအျဖစ္ အကြက္႐ိုက္ေရာင္း လို႔ရပါသ လား။ ေရာင္းခြင့္ရဖို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ရမွာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဟာ အိမ္ပိုင္ ေျမအျဖစ္ အကြက္႐ိုက္ေရာင္း လို႔ရပါ တယ္။ ေရာင္းခြင့္ရဖို႔ အ တြက္ ေျမကြက္တည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္ ေၾကးတိုင္နဲ႔ ေျမ စာရင္းဦးစီးဌာန မွာ မိမိအမည္ေပါက္မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိသြားေရာက္စစ္ေဆး ရပါ တယ္။ ေျမကြက္႐ိုက္ေရာင္းရင္ လည္း အဲသည္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွာပဲ တရားဝင္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ရင္အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ပါ တယ္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမက မိမိပိုင္ ဆိုင္တာမွန္ေပမဲ့ ေျမအမည္ ေပါက္က အျခားသူ အမည္ ေပါက္ ေန ရင္ေတာ့ ဝယ္သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ အဆက္ဆက္စာခ်ဳပ္ေတြတင္ျပၿပီး မိမိအ မည္ ေျပာင္းေပးဖို႔။ အဲသည္ ေျမစာရင္း႐ံုးမွာပဲ ေလွ်ာက္ထား ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

Credit : Kumudra