တိုက္ခန္းမ်ား အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား

*** တိုက္ခန္းမ်ား အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား ***

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ုပ္ေရးမႈးရံုးသို့ တိုက္ခန္းမ်ားအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ နွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည္

ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁) ေစာင္

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ ထုတ္ေပးေသာအေဆာက္အအံု ေနထိုင္ခြင့္စာခ်ုပ္(သို့)သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရံုး၏ တိုက္ခန္းေနရာခ်ထားျခင္းလက္မွတ္ (၁) ေစာင္

တိုက္ခန္းလြဲေျပာင္းလက္ခံျခင္း သေဘာတူစာခ်ုပ္မိတၱဴ (၁) ေစာင္

သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္၏ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္သည္မွာ မွန္ကန္ေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ (၁) ေစာင္

တိုက္ခန္းလြဲေျပာင္းသူ၊ တိုက္ခန္းလက္ခံသူတို့၏မူရင္းနွင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးထားေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (၁) ေစာင္

တိုက္ခန္းလြဲေျပာင္းသူ၏ လိုင္စင္ဓါတ္ပံု (၂)ပံု

တိုက္ခန္းလြဲေျပာင္းသူ၏ မူရင္းနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ (၁) ေစာင္

လစဥ္ (၄.၇၅) သိန္းေက်ာ္ သြင္း႐ံုျဖင့္ သိန္း (၉၀၀) တန္ ကြန္ဒို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

တိုက္ခန္းလြဲေျပာင္းသူ၏အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ကန့္ကြက္ရန္မရွိေျကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္ (၁) ေစာင္

ေရခြန္ေပးေဆာင္ျပီး ေျပစာမိတၱဴ(သို့) လႊဲေျပာင္းလက္ခံသူမွ တိုက္ခန္းနွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျကြေးက်န္ကိစၥမ်ား တာဝန္ယူေျဖရွင္းမည့္ ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္ (၁) ေစာင္

အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားစံုလင္စြာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားနိုင္ျပီး ဌာနမွစိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) တိုက္ခန္းအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို စိစစ္ျပီးလႊဲေျပာင္းသူနွင့္ လက္ခံသူတို့ကိုယ္တိုင္လက္ေထာက္ဌာနမႉး(ေျမရာ)၏ေရွ့တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

(ခ) ေလွ်ာက္ထားသူမွ သက္မွတ္ဝန္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းျပီးမွ အမည္ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္။

(ဂ) တိုက္ခန္းလႊဲေျပာင္းသူ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္လွြဲေျပာင္းျခင္းမျပဳပါက ေန့စဉ္သတင္းစာတြင္ ကန့္ကြက္ရန္ ရွိ/မရွိ ေျကာ္ျငာေစမည္။ (အမည္ေျပာင္းသူမွ ေျကာ္ျငာခကို က်ခံရမည္)

(ဃ) သတ္မွတ္ထားေသာကာလအတြင္းကန့္ကြက္ခ်က္မရွိပါက အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားသူမွ မူလအေဆာက္အအံုေနထိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္အား ပယ္ဖ်က္၍ အ
မည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားသူ
အမည္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆိုေပးပါမည္။

(င) ေကာ္မတီက စီမံခန့္ခြဲလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ခန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမဌားခကို ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ တိုက္ခန္းအမ်ိုးအစားအလိုက္
သတ္မွတ္ထားသည့္ဘ႑ာေရးနွစ္ အလိုက္ ေကာ္မတီကေကာက္ခံသြားမည္။

Credit: : YCDC