ဘဏ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားဖို႕ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲ

*** ဘဏ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားဖို႕ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲ ***

• ဘဏ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမယ္ဆုိရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္း (၀ါ) အာမခံပစၥည္း တင္ျပရပါမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိ္င္ေသာ အာမခံပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တင္ျပရ ၿပီး ေငြေခ်းယူမည့္သူ၏ အမည္ေပါက္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ရပါ မယ္။

• ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ ေအာက္ပါစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အေထာက္အထား(မူရင္း)မ်ား လက္၀ယ္ရွိရန္ လုိအပ္ပါတယ္-

(က) ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္
(ခ) မွတ္ပုံတင္ၿပီးေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္
(သုိ႔) မွတ္ပုံတင္ၿပီး အေမြဆက္ခံပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာလႊာ
(သုိ႔) မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေမတၱာျဖင့္ အပုိင္ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္
(သုိ႔) မွတ္ပုံတင္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္/လက္ခံျခင္းစာခ်ဳပ္ စသည္ —-

• “ ဘဏ္မွေငြေခ်းရန္” အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိကာလအတြက္ သက္ ဆုိင္ရာေျမယာဌာန (သုိ႔မဟုတ္) ေျမစာရင္းရုံးမွထုတ္ေပးသည့္ ေျမပုံေျမရာ ဇ၀င္မွတ္တမ္းကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈလက္၀ယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အရႈပ္ အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္း ဘဏ္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္၏ စိစစ္တင္ျပခ်က္ လုိ အပ္ပါမယ္။***

အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

• အကယ္၍ သက္ရွိထင္ရွားမိဘမ်ားအမည္ေပါက္ပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္ပါက ေငြေခ်း ယူမည့္ သား၊ သမီးအား မွတ္ပုံတင္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္အတူ ေငြေခ်းယူမည့္သူ၏ က်မ္းက်ိန္လႊာတုိ႔ကုိ ဘဏ္သုိ႔တင္ျပရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါမိဘမ်ား၏ အေမြဆက္ခံခြင့္ အ က်ဳံး၀င္ေသာ က်န္သားသမီးမ်ား (ရွိပါက)၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း ကတိျပဳ လႊာမ်ား တင္ျပရပါမယ္။

• ေငြေခ်းယူမည့္သူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသား စိ စစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း တုိ႔ကုိလည္း တင္ျပရပါမယ္။ ရပ္ ကြက္/ေက်းရြာတြင္အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိလည္း ျဖည့္စြက္တင္ျပရပါမယ္။

• ဘဏ္ေခ်းေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္မည့္ အလားအလာ ရွိ-မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ ေငြေခ်းယူမည့္သူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေထာက္ အထားမ်ား၊ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကုိ တင္ျပရပါမယ္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ကုမ ၸဏီမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ Form-E, Form-6, Form-26 တုိ႔ကုိ တင္ျပရပါမယ္။ သက္တမ္းရွိလုပ္ငန္း လုိင္ စင္ ႏွင့္အတူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည့္ေျပစာမ်ားႏွင့္ (၃)ႏွစ္စာ ဘ႑ာေ ရးစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း တင္ျပရပါမယ္။

• အာမခံပစၥည္းမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ဓါတ္ပုံမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပရပါမည္ျဖစ္ေၾကာ
င္း ႀကဳိတင္စီစဥ္ထားႏုိင္ပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

Credit : CB Bank (Co-Operative Bank Ltd)