သိထားသင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူႏွင့္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္

*** သိထားသင့္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူႏွင့္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ ***

ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူနဲ႔ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ မတူဘူးလား။ ဘာကြာျခားခ်က္ရွိသလဲဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လာေရာက္ ေမးျမန္းပါသည္။

” သာမန္အားျဖင့္ ဖတ္ၾကည့္ လုိက္ရင္ေတာ့ တူတယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ ဥပေဒအရေတာ့ မတူဘူး။ ျခားနားမႈရွိတယ္”

” အခ်ဳိ႕ကလည္း ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲစာရသူနဲ႔ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ တစ္ဦးတည္းပဲ၊ အေခၚအေဝၚမတူတာလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းနည္းရွင္းျပေပးပါဦး”

” သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႔ ဘာမ်ား အခက္အခဲေတြ႔ေနလုိ႔လဲ”

” ဒီလုိ သူငယ္ခ်င္း။ ေျမတစ္ကြက္ဝယ္မယ္လုိ႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ပုိင္ရွင္က အေမြရထားတာလုိ႔ ေျပာတယ္။ ပုိင္ရွင္က ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ သူ႔ရဲ႕ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္က တာဝန္ယူေရာင္းမွာျဖစ္တယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင္ လည္း အဲဒီတရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ဆိုရမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာေပးထားလားဆုိ ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။

အဲဒါ နားမရွင္းဘူးျဖစ္ေန တယ္။ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆိုတာ သိခ်င္လုိ႔”

” ကုိယ္စားလွယ္ Agent ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပဋိညာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၂ မွာ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိသည္မွာ မိမိကိုယ္စား ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔ထားခံရသူလုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊဲအပ္တဲ့အခါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာျပဳလုပ္ ခန္႔ထားၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လည္း စာ ခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ ကုိယ္ စားလွယ္လႊဲစာကုိ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆုိၾကတာ ရွိပါတယ္”

” ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္သူ ကြယ္လြန္သြားရင္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ ပ်က္ျပယ္သြားတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ ပါသလား”

” ဥပေဒအရေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္သူျဖစ္ေစ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးကြယ္လြန္သြားလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္စာလည္း ပ်က္ျပယ္ သြားတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္သားထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ Agent ဆုိတာ မိမိသက္ရွိထင္ရွားရွိေနစဥ္ ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲစာျပဳလုပ္၍ ခန္႔ထားျခင္းခံရ သူလုိ႔ မွတ္သားထားႏုိင္ပါတယ္”

” တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိ တာက”

” အင္း-တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္စာနဲ႔ မိမိကုိယ္စား လုပ္ပုိင္ခြင့္ လႊဲအပ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသူျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (Legal Representative) ဥပေဒအရ ကိုယ္စားျပဳသူ ျဖစ္တယ္”

” အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ ေျမကြက္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တရား႐ံုးရဲ႕ အမိန္႔မွာ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ရဲ႕ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္လုိ႔ ေရာင္း မယ့္ သူရဲ႕ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားတယ္”

” မွန္ပါတယ္။ တရားဝင္ကုိယ္ စားလွယ္ဆုိတာ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနဆဲ တရားမမႈမွာ အမႈသည္တစ္ဦးဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ သူ႔ေနရာကုိ ထုိသူ၏ အေမြဆက္ခံသူ အား လုံးက တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာတာပဲ ျဖစ္တယ္”

” အခု ေျမကြက္အမႈမွာ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ သားနဲ႔သမီး ျဖစ္သူႏွစ္ေယာက္ ထည့္ထားပါတယ္”

” ဒါဆုိရင္ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ မိခင္ရပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ အေမြပစၥည္းကို မိခင္ရဲ႕ အေမြဆက္ခံသူ သားနဲ႔ သမီးက တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရပုိင္ခြင့္ ရွိသြားမွာျဖစ္တယ္”

အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ အျခားအေရးၾကီး စာခ်ဳပ္မ်ား

” ဒါဆုိရင္ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ သားနဲ႔ သမီးထံမွ ဝယ္ရင္ျဖစ္ၿပီေပါ့”

” မွန္ပါတယ္၊ မူလပုိင္ရွင္ရဲ႕ အေမြစားအေမြခံသားသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ (Legal Representative) တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔ ေမာင္ႏွမနဲ႔ပဲ အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္မွာျဖစ္ တယ္”

” ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္ေတြမွာ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူဆုိရာ၌ ၄င္းတုိ႔၏ အေမြဆက္ခံသူမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူမ်ား၊ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္သည္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိး”

” မွန္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း”

” အစကေတာ့ ႏွစ္ခါထပ္ေရး ထားတယ္လု႔ိ ထင္မိတာ၊ သူငယ္ခ်င္းေျပာမွပဲ ရွင္းေတာ့တယ္”

” ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတာက ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ေပးအပ္သူက အခ်ိန္မေရြး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္ကိုင္ခဲ့ရင္လည္း တရား မဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး တရားစြဲ အေရးယူရႏုိင္ပါတယ္”

” တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ကေတာ့ မိမိအသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ေပါ့”

” ဟုတ္ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သြားသူ ပစၥည္းပုိင္ရွင္ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသူေတြျဖစ္လုိ႔ မိမိအသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ခံစားခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

” အခ်ဳိ႕က ကြယ္လြန္သူရဲ႕ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ တရား႐ုံးမွာ ၿပိဳင္ ေလွ်ာက္ၾကတာေတြရွိတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတယ္”

” မွန္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အမႈအေနအထားအရ ကြယ္လြန္သူမွာ သားသမီးအရင္းေတြ မက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ကိတိၱမေမြးစား သားသမီးနဲ႔ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ ၿပိဳင္ဆုိင္ ေလွ်ာက္ထားတာေတြရွိတတ္ပါတယ္”

” ကြယ္လြန္သူက လူပ်ဳိႀကီး အပ်ဳိႀကီးေတြျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲ”

” ကြယ္လြန္သူက အႀကီးဆုံး သားသမီးျဖစ္ရင္ေ
တာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ေအာက္ ေမာင္ႏွမအားလုံးက တရားဝင္ ကုိယ္စား လွယ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ကြယ္လြန္သူဟာ ေမာင္ႏွမထဲမွာ တတိယအမွတ္စဥ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ သူ႔အထက္က ေမာင္ႏွမေတြက တရား ဝင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္မရွိဘဲ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိတဲ့ ကြယ္လြန္သူေအာက္ ေမာင္ႏွမမ်ားသာ ကြယ္လြန္သူ၏ အေမြရခြင့္ရွိၿပီး ကြယ္လြန္သူ၏ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တယ္”

” တုိတုိရွင္းရွင္း မွတ္သားရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္စာရသူ ဆုိတာ ကုိယ္စားလွယ္ေပးသူ သက္ရွိထင္ရွားရွိခ်ိန္မွာ ေပးထားတဲ့ ကုိယ္ စားလွယ္စာရထားသူျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ တရား႐ုံးရွိ စစ္ေဆးဆဲ တရားမမႈမွာ ကြယ္လြန္သူ အမႈသည္ကိုယ္စား အေမြဆက္ခံသူမ်ားကုိ တရားဝင္ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးတာပဲ မဟုတ္လား”

” မွန္ပါတယ္။ ပစၥည္းပုိင္ရွင္ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ လႊဲေျပာင္းေပးတာက ကုိယ္စားလွယ္စာျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းပုိင္ရွင္ ကြယ္လြန္မွ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသူဟာ တရားဝင္ကုိယ္ စားလွယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သက္ရွိထင္ရွားရွိျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္းဆုိတဲ့ ကြာျခားခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး မွတ္ထားလုိက္ရင္ မမွားေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ရွင္းျပ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

Credit: ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)