လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ရတနာမြန္အိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီးေနထိုင္ေကာင္းေသာ (80×75)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။

ေစ်းႏႈန္း – (12000)သိန္း