ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (42×86)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။

ေစ်းႏႈန္း – (12000)သိန္း