ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာတြင္ ေျမသီးသန္႕ (90×80)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။

ေစ်းႏႈန္း – (18000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)