ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ

အက်ယ္အ၀န္း – (25×50)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)

ေစ်းႏႈန္း – (3600)သိန္း