ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ

အက်ယ္အ၀န္း – (33×130)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ)

ေစ်းႏႈန္း – (6500)သိန္း