ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (65×50)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ

ေစ်းႏႈန္း – (4990)သိန္း