ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (60×60)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္

ေစ်းႏႈန္း – (3600)သိန္း

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950