ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (40×60)

ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္း – (2390)သိန္း

ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950