ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (30×80)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕

ေစ်းႏႈန္း –  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690