ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (50×70)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕

ေစ်းႏႈန္း –  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690