ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္

အက်ယ္အ၀န္း – (80×230)

ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ

အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕

ေစ်းႏႈန္း –  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)

ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690