ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သု၀ဏၰၰၰၰ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (50×70) ေျမအမ်ိဳးအစား – ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  (3400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (30×80) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (80×230) ေျမအမ်ိဳးအစား – ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား – ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း –  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (40×60) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း – (2390)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (60×60) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း – (3600)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ – 01 510600၊ 01 510950

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း – (65×50) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ ေစ်းႏႈန္း – (4990)သိန္း

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း – (33×130) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း – (6500)သိန္း

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း – (25×50) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း – (3600)သိန္း

Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပို္င္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၂)တိုးခ်ဲ႕ အက်ယ္ – (80×60) ဖြဲ႕စည္းပံု – ေျမသီးသန္႕၊ (ပါမစ္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း – (2000)သိန္း

Read More