ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

*** ဂရန္ေျမနဲ႕ လယ္ယာေျမ (ပံုစံ ၇) အေၾကာင္း သိေကာင္စရာ *** ဒီေန႔ လယ္ယာေျမေတြဟာ ဂရန္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္တို႔နဲ႕ ပံုသဏၭာန္ အေတာ္ေလး တူသြားပါၿပီး။ စနစ္က်သြားၿပီးလို႕ေျပာရင္ ပိုမွန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးေလး လဲြရင္ အမ်ားစုတူေနတဲ့ ဂရန္ေျမအေၾကာင္းကို နံပါတ္ေလးေတြနဲ. ေရးျပမယ္ ။အဲဒါ ဒီေန႔ “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ ၇)” ပါပဲ။ ဂရန္ေျမ (ေျမဌားစာခ်ဳပ္ေျမ) 1. ေျမ၏ ပင္ရင္းပိုင္႐ွင္မွာ ႏိုုင္ငံေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 2. သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။ 3. မိမိေျမေပၚမွ အက်ိဳးအျမတ္တိုု႔ကိုု ခံစားပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။ 4. မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ ႐ိွသည္။ 5. ေပါင္ႏံွပိုင္ခြင့္ ႐ိွပါသည္။ 6.

Read More