ဆက္သြယ္ရန္

ကမာရြတ္ (ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္ (၇၀)၊ ပထမထပ္၊ စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္၊ ရန္ကုန္ - အင္းစိန္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Phone : 01 510600, 510760, 510940, 510950, 500643
09 5040160, 09 5173690, 09 5185534, 09 5012951, 09 5185539
Email – soesanrealestate@gmail.com, Facebook Page - Soe San Lynn Real Estate Co.,Ltd.

ဗဟန္း (ရံုးခြဲ)

အမွတ္ (၂၈၇)၊ ပထမထပ္၊ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားမွတ္တိုင္၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Phone : 01 552742, 559320, 01- 8603231, 01- 8603232
09 73500535, 09 5060940, 09 73100980, 09 5060938
Email – soesanlynnbahan@gmail.com, Facebook Page - Soe San Lynn Real Estate Bahan

စဥ္ အမည္ ရာထူး ဆက္သြယ္ရန္
1 ဦးေအာင္ထြန္း Managing Director 09 5107454
2 ေဒၚစိုးစိုးရီ Director 09 5107455
3 ေဒၚျမတ္ေကသြယ္ Manager 09 5040160
4 ေဒၚလင္းလင္းထြန္း Assistant Manager 09 5185534
5 ေဒၚၾကည္ျပာလင္း Marketing Advisor 09 5173690
6 ေဒၚသႏၱာ၀င္း Marketing Advisor 09 5012951
7 ေဒၚေမသူလႈိင္ Marketing Advisor 09 5185539
8 ေဒၚမာလာေက်ာ္ Marketing Manager 09 450 450 977
9 ဦးခိုင္ထြန္း Marketing Advisor 09 5060938
10 ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္ Marketing Advisor 09 50 60 940