ဆက်သွယ်ရန်

ကမာရွတ် (ရုံးချုပ်)

အမှတ် (၇၀)၊ ပထမထပ်၊ စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်၊ ရန်ကုန် - အင်းစိန်လမ်းမ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Phone : 01 510600, 510760, 510940, 510950, 500643
09 5040160, 09 5173690, 09 5185534, 09 5012951, 09 5185539
Email – soesanrealestate@gmail.com, Facebook Page - Soe San Lynn Real Estate Co.,Ltd.

ဗဟန်း (ရုံးခွဲ)

အမှတ် (၂၈၇)၊ ပထမထပ်၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားမှတ်တိုင်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Phone : 01 552742, 559320, 01- 8603231, 01- 8603232
09 73500535, 09 5060940, 09 73100980, 09 5060938
Email – soesanlynnbahan@gmail.com, Facebook Page - Soe San Lynn Real Estate Bahan

စဉ် အမည် ရာထူး ဆက်သွယ်ရန်
1 ဦးအောင်ထွန်း Managing Director 09 5107454
2 ဒေါ်စိုးစိုးရီ Director 09 5107455
3 ဒေါ်မြတ်ကေသွယ် Manager 09 5040160
4 ဒေါ်လင်းလင်းထွန်း Assistant Manager 09 5185534
5 ဒေါ်ကြည်ပြာလင်း Marketing Advisor 09 5173690
6 ဒေါ်သန္တာဝင်း Marketing Advisor 09 5012951
7 ဒေါ်မေသူလှိုင် Marketing Advisor 09 5185539
8 ဒေါ်မာလာကျော် Marketing Manager 09 450 450 977
9 ဦးခိုင်ထွန်း Marketing Advisor 09 5060938
10 ဒေါ်အေးမြတ်နွယ် Marketing Advisor 09 50 60 940