ငွားရန္

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​ ​ေရႊပုန္​းညက္​ရိပ္​မြန္​အိမ္ရာ အက်ယ္​အဝန္​း (1270sqft) အက်ယ္ရွိ၊ ပထမထပ္​ 1MBR,2BR, Aircon 4, ျပင္​ဆင္​ၿပီး၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။<span class="text_exposed_show"> ​ေစ်းႏႈန္​း........ (၈)သိန္​း</span> <div class="text_
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ဗဟန္း၊ ေရတာရွည္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၂-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ လွ်ာထိုးခင္း ေစ်းႏႈန္း - (3.5)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္- လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (13x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၅-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး (အသင့္ေနထုိုင္ႏိုင္) ေစ်းႏႈန္း - (2.5)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.7 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမဖို႕၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (110x135) အုတ္ခတ္၊ Li ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (135x195) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (100x100) ေစ်းႏႈန္း - (35)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.75 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၂) အက်ယ္အ၀န္း - (2.2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (200x70)(3)လံုး၊ office(3), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - U$ 15000
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (4000Sqft), PW, Li ေစ်းႏႈန္း - (18)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (19200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္အျပည့္၊ 250KVA ေစ်းႏႈန္း - (58)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (6.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ 1000KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက - (35)သိန္း &nbsp;
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), ေရမီး ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (20000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (60)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), 400KVA, 2RC ေစ်းႏႈန္း - U$6900
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (180x320), office ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.8 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (56000Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (100x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(100x120), Li ေစ်းႏႈန္း - (42)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈုဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x140) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x150) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (45x155),PW, ေရ ေစ်းႏႈန္း - (38)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (55x120), PW(2), 100KVA, Li(2) ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x180) ဖြဲ႕စည္းပုံ - ဂိုေဒါင္ (70x120), 315KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (39)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (5000 Sqft), 500KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (4 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - 1 ဧက (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (12000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(100x120)2RC, (60x60)3RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (150)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (16000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (113x145) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (40x75), P.W, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (18000Sqft), 225KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) အက်ယ္အ၀န္း - (100x200) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(18000Sqft) ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (35000 Sqft) ဖဲြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္၊ P.W၊ ပစၥည္းထားႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (68000Sqft), 630KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (80000Sqft), 2RC + 1RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(110000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) အမ်ိဳးအစား - 2BN, (ဆိုင္လကၡံ) ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ငွားမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ အက်ယ္ - (70x200) အမ်ိဳးအစား - ေျမသီးသန္႕၊ (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာငး္) ေစ်းႏႈန္း - (70)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းအနီး အက်ယ္အ၀န္း - (50x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1½RC, MBR2,BR2,A/C4 ေစ်းႏႈန္း - (13)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာက္ေထာ္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1RC, MBR1,BR2,A/C2, ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း  - (15)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP-I အက်ယ္အ၀န္း - (90x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, BR2,ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း - (20)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR1,BR1 ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (30x75) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, (စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း -(35)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (100x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 3RC, MBR6, A/C8,, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ပါရမီလမ္းမ၊ AD အက်ယ္အ၀န္း - (60x90) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC,(ဆိုင္/Showroom ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (85)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR2,BR3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 4000
Read More

အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္း ငွါးမည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမ အက်ယ္ - (19x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C3,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (6)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Golden Oak အက်ယ္ - (1500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Highway Complex အက်ယ္ - (1250Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ Tower အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္ ငွါးမည္

တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္ - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (1300Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Moe Sandar Condo အက်ယ္ - (1640Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR1,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (15)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Yazana Business Tower အက်ယ္ - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွါးမည္

I Green Condo အက်ယ္ - (950Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Junction Mawtin Condo အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

Golden Rose Condo အက်ယ္ - (2500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift,MBR2,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2100
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊဟသၤာကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2240Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2500
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR3,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ျမ၀တီကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2025Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C6,(ရံုးခန္းပံုစံ) ေစ်းႏႈန္း - U$ 3000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (1330Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,F-F ေစ်းႏႈန္း - U$ 800
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (37x120)အက်ယ္ရွိ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ လံုးခ်င္းအိမ္အား ငွါးမည္၊။ (လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အထူးေကာင္း)။ ေစ်းႏႈန္း - (50)
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (13x45)အက်ယ္ရွိ Hall, ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအား ငွားမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း (ေန
Read More

(၇)မိုင္၊ကုန္းျမင့္ရိပ္သာတြင္ အသင့္

** (၇)မုိင္၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ** ေျမအက်ယ္ (46x78) ** 2½RC (38x55) တိုက္သစ္၊ ေျမပိုင္ေျမအမ်ိဳးအစား (ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္) ** 4 Masterbedroom, 1 Bedroom, 1 Maid Room, ** 2 Living Rooms, ဘုရားခန္းက်ယ္(၁)ခန္း, ေလ
Read More

ဲျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလိယ(၂၂)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ (19x54)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ ဘုရားခန္း၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္သစ္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။
Read More

ေျမအက်ယ္ (55'x112') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဓမၼေစတီလမ္း၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (55'x112') 1RC (ေျမပိုင္)၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြ
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x150') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကမၻာေအးလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x150') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x70') 3RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :မိုးေကာင္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x70') 3RC (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (8700Sqft)ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :အင္းယားျမိဳင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (8700Sqft)ေျမ (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္းမ၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x70') 2RC (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေျမအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (28'x60') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (28'x60') 2BN (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (24'x100') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (24'x100') 2RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သ
Read More

ေျမအက်ယ္ (43'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေဝဇယႏၱာလမ္းမ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (43'x60') 2BN (ဂရန္)၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (35'x46') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (35'x46') ေျမ (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (26'x73') 3RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (26'x73') 3RC (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကမ္းနားလမ္းမ၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (30'x70')ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (30'x70')ေျမ (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပင္လံုလမ္းမ၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60')2BN (ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္(22×55) 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(22×55) 2BN (ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္(30×75) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းမ၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(30×75) 2BN (ေျမပိုင္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x80')

-လိပ္စာ :ျမင္ေတာ္သာလမ္းမ၊သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x80')၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္(25×50)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(25×50) ၊ေျမ(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60')

-လိပ္စာ :သံံသုမာလမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60') ၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေျမအက်ယ္ (40'x60')

-လိပ္စာ :ဗထူးလမ္းမ၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (40'x60'၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေျမအက်ယ္ (20'x50')

-လိပ္စာ :သုဓမၼာလမ္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (20'x50')၊ေျမ(ဂရန္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္ (20'x60')

-လိပ္စာ :ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (20'x60') ၊ေျမ(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (70'x90') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (70'x90') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ၊ေျမ(ပါမစ္)၊ေထာင့္ကြက္ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွ
Read More

ေျမအက်ယ္ (65'x80') ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (65'x80') ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ ၊ေျမ(ပါမစ္) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

ေျမအက်ယ္ (60'x120')

-လိပ္စာ :ရတနာလမ္းအနီး၊သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (60'x120') ၊(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေျမအက်ယ္ (50'x98')

-လိပ္စာ :ခေရပင္လမ္းအနီး၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (50'x98') ၊1RC(ဂရန္)။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေျမအက်ယ္ (60'x120') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (60'x120') ေတာင္ဒဂံုစက္မွု ့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(50×70)၊30KVA၊Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မ
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမသီးသန့္၊အုတ္ေခတ္၊၁ဧက-၄၅၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက
Read More

စတုရန္းေျမအက်ယ္ (22500Sqft) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေျမအက်ယ္ (22500Sqft) စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္+5RC၊315၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္း
Read More

ေျမအက်ယ္(1.3ဧက)

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) ၊၁ဧက-၃၈၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္
Read More

ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) ေရႊသံလြင္စက္မွု့ဇုန္၊ ၁ဧက-၃၅၀၀။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္)

-လိပ္စာ :လွည္းကူးျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) ၊၁ယူနစ္-၁၃၀၀ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၂)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊1RC၊ေရးမီး။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေျမအက်ယ္ (100'x200')

-လိပ္စာ :အမွတ္(၃)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (100'x200') ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×70)၊ပါဝါမီတာ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္ (100'x200') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၃)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (100'x200') စက္မွု ့ဇုန္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :အမွတ္(၂)လမ္းမ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊1RC၊ေရမီး။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4ယူနစ္) ေညာင္ႏွစ္ပင္စက္မွု့ဇုန္၊ေျမ၂ဧက-၁ယူနစ္၊၁ယူနစ္-၁၃၀၀ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအ
Read More

ေျမအက်ယ္(0.9ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(0.9ဧက) ရန္ကုန္စက္မွု့ဇုန္၊ေျမသီးသန့္၊ေျမဖို ့။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ရန္ကုန္စက္မွု့ဇုန္။ ၊ေျမ၁ဧက-၄၅၀၀။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေျမအက်ယ္ (80'x160') စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္ (80'x160') မဂၤလာဒံု စက္မွု ့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×70),ပါဝါမီတာ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တု
Read More

ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.3ဧက) ေရႊသံလြင္ စက္မွု့ဇုန္၊ေျမ၊၁ဧက-၃၅၀၀။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.3ဧက) ျမစိမ္းေရာင္စက္မွု့ဇုန္၊၁ဧက-၃၈၀၀၊ေျမ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေျမအက်ယ္(130×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(130×120) အေနာ္ရထာစက္မွု့ဇုန္၊2RC၊ေျမဖို့၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.83ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.83ဧက) သီလ၀ါစက္မွု့ဇုန္၊ေျမဖို့၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ၀ါးတရာစက္မွု့ဇုန္၊၁ဧက-၂၈၀၀၊ေျမ၊လယ္ရွင္းျပီး ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ
Read More

ေျမအက်ယ္(2.7ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2.7ဧက) ေရႊလင္ဗန္းဇုန္စက္မွု့ဇုန္ ၊၁ဧက-၆၀၀၀၊။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္
Read More

ေျမအက်ယ္(120×60)စက္မွု့ဇုန္

လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(120×60)စက္မွု့ဇုန္၊ ဂိုျပည့္,PW။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေျမအက်ယ္(100×150)စက္မွု့ဇုန္

လိပ္စာ :ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(100×150)ေရႊေပါကၠံစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(50×150)(2),PW(2)လံုး ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္
Read More

ေျမအက်ယ္(75×150)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(75×150)စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(65×150)PW(2) ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေျမအက်ယ္(20×80)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(20×80)ေတာင္ဥကၠလာစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္,မီး,Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.09ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.09ဧက) စက္မွု့ဇုန္၊ ဂိုေဒါင္(50×100)315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

ေျမအက်ယ္(60×80)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(60×80) ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္စက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမ၊ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်
Read More

ေျမအက်ယ္(120×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(120×120)ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္စက္မွု့ဇုန္(၁)၊ ဂိုေဒါင္(50×100),315KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်
Read More

ေျမအက်ယ္(225×110)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(225×110)သာဓုကန္စက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(40×60),500KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေျမအက်ယ္(100×200)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(100×200) လိွုင္သာယာစက္မွု့ဇုန္(၅)၊ေျမ၊အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.76ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.76ဧက) လိွုင္သာယာစက္မွု့ဇုန္၊ဂိုေဒါင္(60×120),315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေျမအက်ယ္(50×200) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :သာေကတျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(50×200) သာေကတစက္မွု့ဇုန္ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေျမအက်ယ္(1.25ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1.25ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၃)၊ဂိုေဒါင္(80×100)315KVA။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္
Read More

ေျမအက်ယ္(1ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(1ဧက) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ဂိုေဒါင္(50×60),(115×30),1RC,200KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တ
Read More

ေျမအက်ယ္(160×140) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(160×140) ေရႊျပည္သာစက္မွု့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(35×70),315KVA။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တု
Read More

ေျမအက်ယ္(75×150) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္အေရွ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(75×150) အေရွ ့/ဒဂံုစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ဂိုေဒါင္ျပည့္,Pw။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး
Read More

ေျမအက်ယ္(4.8ဧက) စက္မွု ့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(4.8ဧက) အေရွ့/ဒဂံုစက္မွု ့ဇုန္(၂)၊၁ဧက-၄၃၀၀၊ဂိုေဒါင္,315KVA ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

ေျမအက်ယ္(60×120)စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(60×120)ဒဂံုစက္မွု့ဇုန္(၁)၊ဂိုေဒါင္(50×70),30KVA,Ph။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေျမအက်ယ္(2ဧက) စက္မွု့ဇုန္

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(2ဧက) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွု့ဇုန္(၂)၊ေျမသီးသန့္၊အုတ္ခတ္၊၁ဧက-၄၅၀၀။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေျမအက်ယ္(22500Sqft) စက္မွုဇုန္

-လိပ္စာ :လိွုင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေျမအက်ယ္(22500Sqft) စက္မွုဇုန္ ၊ဂိုေဒါင္+5RC,315၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ ။ -တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 75 'x 75') ေျမ

--- လိပ္စာ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ ၊ အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 75'x 75') ေျမ (ပါမစ္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 60 'x 88') (၁)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

-- လိပ္စာ 36 VIP , ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ , ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 60 'x 88') (1)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ ဂရန္။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေက
Read More

ေပအက်ယ္ ( 23'x 60') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

-- လိပ္စာ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 23 'x 60') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊
Read More

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50') ေျမ

--- လိပ္စာ ကၽြန္းေတာလမ္းနီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ (25 'x 50') ေျမ (ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 100 'x 100') ေျမ

--- လိပ္စာ ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ ၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 100 'x 100') ေျမ(ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 45 ') ေျမ

--- လိပ္စာ ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္း ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 30 'x 45') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ က်ိဳကၠဆံလမ္းနီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း၊ (ဂရန္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 80 ') ေျမ

--- လိပ္စာ ပါရမီရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းျမိ္ဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 30 'x 80 ') ေျမ (ဂရန္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 90 'x 90') ေျမ

--- လိပ္စာ ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 90 'x 90'x) ေျမ (ပါမစ္)၊ ေထာင့္ကြက္။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 30 'x 40') ေျမ

--- လိပ္စာ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း(ဂုတ္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ (30 'x 40') ေျမ (ဂရန္) ။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 27 'x 46') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 27 'x 46') (2)RC (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေက်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 40 'x 70 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 40 'x 70 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း(ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 55 'x 60 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ဆရာစံလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 55'x 60 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ

--- လိပ္စာ သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ

--- လိပ္စာ သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းျမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 50 'x 100 ') ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်းနီး၊ ေ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 75 'x 75 ') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ျပည္လမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 75 'x57') (2)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း ၊ ေျမပိုင္။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 45 'x 90') ၁ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း

--- လိပ္စာ ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 45 'x 90') (1)ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း(ဂရန္)။ --- အိမ္တည္ရွိပံု သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ ၊ေစ်
Read More

ေပအက်ယ္ ( 5800 Sqft) ေျမ

--- လိပ္စာ ေရႊေတာင္ၾကား၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 5800 Sqft) ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္ ( 48 'x 107 ') ေျမ

--- လိပ္စာ အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 48 'x 107 ') ေျမ(ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ ( 9600 Sqft) ေျမကြက္

--- လိပ္စာ ေအာင္မင္းေခါင္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 9600 Sqft) ေျမ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန
Read More

ေပအက်ယ္ ( 10000 Sqft) ေျမ

--- လိပ္စာ သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ --- ေျမဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာ ေပအက်ယ္ ( 10000 Sqft) ေျမကြက္ (ေျမပိုင္)။ --- ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1050Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1050Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကာ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250Sqft) ပါရမီကြန္ဒို (အသ

-လိပ္စာ :လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1250Sqft) ပါရမီကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1650Sqft)Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1650Sqft)Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၃)လ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1240Sqft) ျပည့္စံုခ်မ္းသာ

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1240Sqft) ျပည့္စံုခ်မ္းသာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft)ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1600Sqft)ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒို ,ေထာင့္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1450Sqft) ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1450Sqft) ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1250Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ

-လိပ္စာ :ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1350Sqft) ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ို
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1360Sqft) Orange Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1360Sqft) Orange Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2500Sqft) လမ္း(၃၀)ကြန္ဒို (အ

-လိပ္စာ :ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2500Sqft) လမ္း(၃၀)ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊F-
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1375Sqft) မိုးျမင့္စံကြန္

-လိပ္စာ :စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1375Sqft) မိုးျမင့္စံကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft) Golden Royal Sayarsan Condo(အသင့္ေ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1500Sqft) Golden Royal Sayarsan Condo(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) မာလာျမိဳင္ရိပ္သ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1600Sqft) မာလာျမိဳင္ရိပ္သာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊမိုးေကာင္းကြ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2500Sqft) ခ်မ္းသာကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2500Sqft) ခ်မ္းသာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊အ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2200Sqft) သံလြြင္လမ္းကြန္

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2200Sqft) သံလြြင္လမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1850Sqft) Royal ဆင္းမင္းကြန္ဒ

-လိပ္စာ :အလံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1850Sqft) Royal ဆင္းမင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2300Sqft) လမင္းကြန္ဒို(အသင

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2300Sqft) လမင္းကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား။ -အိမ္တည္ရွိပံု
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2580Sqft) ခိုင္ေရႊရည္ကြန္

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (စတုရန္းေပအက်ယ္ (2580Sqft) ခိုင္ေရႊရည္ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (2270Sqft) Royal ေအာင္ေဇယ်ကြန္

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (2270Sqft) Royal ေအာင္ေဇယ်ကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခ
Read More

ေပအက်ယ္ (18'x45') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :မဟာဗႏၶဳလလမ္းမ၊ေက်ာက္တံတားျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (18'x45')ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊(HK) ။ -အိမ္တည္ရွိပံ
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသစ္ေနထို

-လိပ္စာ :နီလာလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 2.5'x50') ၁လႊာ၊Hall တိုက္ခန္း(အသစ္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') 1/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သမိုင္းဘူတာရံုလမ္းသြယ္၊မရမ္းကုန္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x55') ၁လႊာ၊ Hall တိုက္ခန္း ၊တိုက္သစ္(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)။ -အိ
Read More

ေပအက်ယ္ (16'x45') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :သုခ၊လမ္း(၅၀)၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 16'x45') ၄လႊာ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') 2/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :မင္းလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x55')၂လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း ။
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမ၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (12.5'x50') ၁လႊာ၊ Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x50') 1/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္လမ္းမ၊လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x50') ၁လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

ေပအက်ယ္ (17.5'x60') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :(၄၇)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5'x60') ၄လႊာ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း။ -အိမ္
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') 6/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :(၃၆)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x60') ၆လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

ေပအက်ယ္ (16'x60') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၁၁၆)လမ္း၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (16'x60') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ဓ
Read More

ေပအက်ယ္ (19'x54') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ရတနာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (19'x54') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

ေပအက်ယ္ (18'x57') 4/F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တုိက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 18'x57') ၄လႊာ တိုက္ခန္း ၊ေထာင့္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐
Read More

ေပအက်ယ္ (12.5'x50') G/F Hall ,ထပ္ခိုး တိုက္ခန္း(အ

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းသြယ္၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (12.5'x50') ေျမညီထပ္၊ Hall ,ထပ္ခိုး တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x55') G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းသြယ္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x55') ေျမညီထပ္၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန
Read More

ေပအက်ယ္ (13'x55') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :မဂၢင္လမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (13'x55')ေျမညီခပ္ hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊အဲကြန္း ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x53') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ရံုးၾကီးလမ္းမ၊ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x53') တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x55') 4/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ဒဂံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x55') ၄လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ို
Read More

ေပအက်ယ္ (35'x45') ကုစိၦတံအိမ္ရာ 2/F တိုက္ခန္

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (35'x45') ကုစိၦတံအိမ္ရာ၂လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) ေရႊအုန္းပင္အိမ္

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (900Sqft) ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ ၄လႊာ၊ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ို
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 20'x60') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သုမဂၤလာလမ္း၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x60') ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း,ထပ္ခိုး (အသ

-လိပ္စာ :သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊တာေမြျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x60') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း,ထပ္ခိုး (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x40') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမ္းနားလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x40') ေျမညီထပ္၊ Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု :
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x40') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အေနာက္ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္၊တာေမြျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 20'x40') ေျမညီထပ္၊ Hall ၊တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ထပ္ခိုး ။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အေနာ္ရထာလမ္းမ၊လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15'x50') ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊(HK) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု :
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1710Sqft) ေရႊပင္လံုကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2200Sqft) သံလြင္လမ္းကြန္ဒ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 2200Sqft) သံလြင္လမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (1900Sqft) Hill Top Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.046ဧက) ေျမ (ေျမပိုင္)/ေထာင့္ကြက

-လိပ္စာ :ကုကၠိုင္းရိပ္သာလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( )မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ္ေလွက
Read More

ေပအက်ယ္ (60x60') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သီရိမဂၤလာလမ္း၊(၈)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60x60') 1RC (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေက်ာက္ကုန္းလမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဦး၀ိစာရလမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သီရိျမိုင္လမ္းမ၊လိွု္င္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေပအက်ယ္ (69'x90') 1.5BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီလမ္းသြယ္၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (69'x90') ၁ထပ္ခြဲ BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြား
Read More

ေပအက်ယ္ (22'x90') 2BN

-လိပ္စာ :အထက္ဗဟုိလမ္းမ၊မရန္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (22'x90') 2BN ၊ေရမီး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (32'x90')2RC (ေျမပို္င္)

-လိပ္စာ :(၅)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီး၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (32'x90')2RC (ေျမပို္င္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.093ဧက) 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကား၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (0.093ဧက) 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x70') PT (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x70') PT (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x90') 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၇)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီး၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x90') 1RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x50')2RC (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :မိုးေကာင္းလမ္းအနီး၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x50')2RC (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အန
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') PT (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပင္လံုလမ္းမ၊ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') PT (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္ေျမသာစည္၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x80')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၈)မိုင္၊ေရႊႏွင္းဆီလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x80')2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x116') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊ေအ၀မ္းလမ္း၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x116') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (4000Sqft) ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမ၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (4000Sqft) ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံလြင္လမ္း၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (27'x80')2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကန္လမ္းမ၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (27'x80')2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x50') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းယားလမ္း၊ကမာရြတ္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x50') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (35'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းမ၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (35'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') ေ၀ဇယႏၱာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ 2RC (ဂ

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') ေ၀ဇယႏၱာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x90') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊မစိုးရိမ္လမ္းမ၊မရမ္းကုန္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x90') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီ
Read More

ေပအက်ယ္ (91'x70') ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 91'x70') ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :သုမဂၤလာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x60') ေျမ (ဂရန္)/ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင
Read More

ေပအက်ယ္ (75'x57') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ျပည္လမ္းအနီး၊စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 75'x57') 2RC (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ေအာင္သိဒိၶရိပ္သာ 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ေအာင္သိဒိၶရိပ္သာ 1RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x90')1.5RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မဥၨဴလမ္း၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x90')၁ထပ္ခြဲ RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(6100Sqft)ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ

-လိပ္စာ :(၇)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (6100Sqft)ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ေထာ

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းယားျမိုင္လမ္း၊ဗဟန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(5100Sqft) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဦး၀ိစာရလမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (5100Sqft) 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x80') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :(၆)မိုင္၊ျပည္လမ္းသြယ္၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x80') 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (72'x120') 1RC (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :မဥၨဴလမ္း၊မရမ္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (72'x120') 1RC (ေျမပုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x70')လွိုင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ 2R

-လိပ္စာ :လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x70')လွိုင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (70'x85') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (70'x85') ျမကန္သာအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x60') 3RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဂႏၶမာလမ္းမ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x60') 3RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x100') 2BN( ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေပါက္ေစတီလမ္းမ၊မရန္းကုန္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x100') 2BN( ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x120')1BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗဟိုလမ္းမ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x120')1BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမ၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေဘာက္ေထာ္၊ျပည္သာယာလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကား(၁)လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x100') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x160') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္မင္းေခါင္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 60'x160') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (41'x110') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (72'x100') ေျမ(ဂရန္) ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :ေက်ာင္းကုန္းလမ္းမ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (72'x100') ေျမ(ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (0.271ဧက) 1RC (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :အင္းယားလမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိ္ဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 0.271ဧက) 1RC (ေျမပုိင္) 1Sqft-6သိန္းခြဲ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (100'x150') ေျမ (ေျမပိုင္)

လိပ္စာ :ျပည္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 100'x150') ေျမ (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

လိပ္စာ :ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနီး၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပုိင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမ

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ အေရွ ့ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမစ္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာ
Read More

ေပအက်ယ္ (1.5ဧက) ေျမ (ပါမစ္)

-လိပ္စာ :ေရႊနံသာလမ္း၊မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( )မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ္ေလွကား၊ ပါေကး၊ WH ၊ WC ၊ PP ၊ RC ခ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၃၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x40')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းသြယ္၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x40')2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (15'x65') ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာ 3RC (ဂရန

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15'x65') ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္ အိမ္ရာ 3RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဟံသာ၀တီလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မာလာျမိဳင္လမ္း၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')ပါရမီရိပ္သာ ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :သဇင္ျဖဴလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')ပါရမီရိပ္သာ ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x50') ေငြၾကာယံရိပ္သာ 1.5BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x50') ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၁ထပ္ခြဲ BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းအနီး၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (29'x83') ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေျမ(ပါ

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (29'x83') ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေျမ(ပါမစ္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရ
Read More

ေပအက်ယ္ (29'x76') 1BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သီရိဂုဏ္အိမ္ရာအနီး၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (29'x76') 1BN (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :က်ြန္းေတာလမ္းအနီး၊စမ္းေခ်ာင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (42'x60') မလိခအိမ္ရာ ေျမ (ပါမစ္)

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (42'x60') မလိခအိမ္ရာ ေျမ (ပါမစ္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပါရမီရိပ္သာ၊ရန္ကင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (65'x105') ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သုခလမ္း၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (65'x105') ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x60') 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သံသုမာလမ္း(ဂုတ္)၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x60') 1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :(၁၀)မိုင္၊ျပည္လမ္းသြယ္၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x80') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 1RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :သစၥာလမ္းမအနီး၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 1RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေပအက်ယ္ (45'x60') 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေဘာက္ေထာ္၊ရန္ကင္းျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (45'x60') 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ပလာဇာအနီး၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းအနီး၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x60') ေျမ (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္),ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :အလံုလမ္းသန္ ့၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္),ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (37'x60') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (37'x60') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေရႊႏွင္းဆီ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x75') ေျမ (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ကန္လမ္း၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x75') ေျမ (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x90') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :စြယ္ေတာ္အနီး၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x90') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ကုန္းေဘာင္လမ္းသြယ္၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလ
Read More

ေပအက်ယ္ (26'x81') ေျမ (ေျမပုိင္)

-လိပ္စာ :ကမၻာေအးလမ္းသြယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (26'x81') ေျမ (ေျမပုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') 2BN (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းသန့္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') 2BN (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြ
Read More

ေပအက်ယ္ (60'x60') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :သီရိလမ္း၊လိွုင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (60'x60') ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x60')2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :မာလာျမိဳင္လမ္း၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40'x60')2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္က
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျမ၀တ္ရည္လမ္း၊မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x80') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသ
Read More

ေပအက်ယ္ (30'x70') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (30'x70') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆ
Read More

ေပအက်ယ္ (45'x60') ေျမ(ေျမပိုင္),အုတ္ခတ္

-လိပ္စာ :(၁၀)မိုင္၊ေလဆိပ္ရိပ္သာ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (45'x60') ေျမ(ေျမပိုင္),အုတ္ခတ္။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x70') ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ဒဂံုျမိဳ့သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50'x70') ေရႊပင္လံုအိမ္ရာ 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (25'x50') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ထီးတန္းလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25'x50') ေျမ(ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ
Read More

ေပအက်ယ္ (40'x50') 2.5RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္သာယာ၊သဃၤးက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 40'x50') ၂ထပ္ခြဲRC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (80'x80') ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :လမ္းသစ္လမ္းအနီး၊အင္းစိန္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (80'x80') ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (50'x80') ေျမ (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္

-လိပ္စာ :သီဟသူလမ္းမ(11W)၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 50'x80') ေျမ (ဂရန္) ေထာင့္ကြက္ ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး
Read More

ေပအက်ယ္ (32'x125') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေအာင္ေဇယ်လမ္းအနီး၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (32'x125') 2RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူ
Read More

ေပအက်ယ္ (70'x60') 2RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :၈မုိင္၊Junction-8အနီး၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 70'x60') 2RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္ (31'x105') ေျမ(ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္သာယာ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 31'x105') ေျမ(ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက
Read More

ေပအက်ယ္ (67'x82') 2RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :သု၀ဏၰ၊VIP-1။သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (67'x82') 2RC (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။
Read More

ေပအက်ယ္ (20'x60') 3.5 RC (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20'x60') ၃ထပ္ခြဲ RC (ေျမပိုင္) -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(75x80) 1RC (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ေမတၱလမ္းအနီး၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (75x80) 1RC (ဂရန္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည
Read More

Star City Condo တြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန

သံလ်င္၊ Star City Condo တြင္ မိသားစုေနထုိင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ (622Sqft)အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း (၁)၊ A/C, ပရိေဘာဂမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထို္င္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း
Read More

ကမာရြတ္၊ လွည္းတန္းအနီးရွိ ျပင္ဆင္ၿ

ကမာရြတ္၊ လွည္းအနီးရွိ ထန္းတပင္ကြန္ဒိုတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1328Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C3, ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ နံရံကပ္ဗီဒို၊ ပါေကးခင္း၊ ကားပါကင္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (6000sqft) ေျမ (ဂရန္)

-လိပ္စာ :ျပည္ေတာ္သာ၊ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (6000sqft) ေျမ (ဂရန္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္(50x70) သီရိရတနာရိပ္သာ 1RC (ေျမပိုင

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (50x70) သီရိရတနာရိပ္သာ1RC (ေျမပိုင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြ
Read More

ေပအက်ယ္(40x60) 2BN (ေျမပိုင္)

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40x60) 2BN (ေျမပိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြားေရး လာေရးလြယ္ကူသည္။ -ဆက္သြယ္စံုစ
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၾကည္အနီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ပါရမီေက်ာကပ္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗထူးလမ္းအနီး၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၆၅x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ စြယ္ေတာ္ City အိမ္ရာ၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ မဂၤလာဒုံဇုန္ ၊ ပါဝါမီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အေနာ္မာလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပင္လုံအနီး၊ (၃၄)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွ
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၈၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသန္႔၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

(၇၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၁၀၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အမွတ္(၃)လမ္းအနီး၊ မဂၤလာဒုံျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၂၃x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သုခလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အင္းဝလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ပါရမီ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသးစ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ မိဂသီလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ကုန္းေဘာင္လမ္း

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ကုန္းေဘာင္လမ္းသန္႔၊အက်ယ္19×54၊ M1, B1, Ac, furn, ပါေကး၊ Liftပါ၊ ျပင္ဆင္ပီး သြားလာရလြယ္ကူေသာ mini condoအခန္းအား ညိႇႏိွုင္းေစ်းျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေက်ာ္သူလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၇၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၄၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၁၀)မိုင္၊ ေလဆိပ္လမ္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၄၀x၅၆)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းသြယ္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေငြၾကာယံ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၄၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမခြာညိဳအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၃၀x၄၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တို္င္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

(၄၂x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေမခအိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္လမ္းမ၊Diamond Condo,အက

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္လမ္းမ၊Diamond Condo,အက်ယ္1100sqft၊ M1, B1, ပါေကးခင္း,ေရႊတိဂံုဘုရားဖူးေမၽွာ္ႏိုင္၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္၍ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရရွိေသာ ကြန္ဒို အခန္းအား ညိႇႏိွုင္းေစ်းျဖင့္ အျ
Read More

(၅၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကုစိၦတံအိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၃x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သီရိဂုဏ္အနီး၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

(၃၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းအနီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၈၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) Ocean ကြန္ဒို

-လိပ္စာ :(၉)မိုင္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) Ocean ကြန္ဒို၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင္ျ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သစၥာလမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၆၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကန္သာယာအိမ္ရာ၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၂.၇) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (၂)လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW (၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၄၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၉x၈၃)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ပါမစ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၂၆x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ၾကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ျပင္ျပီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သီရိလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

(၁၀၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၇)မိုင္၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေရမီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လမ္းသန္႔၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

(၂၆x၈၁)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဝါယာလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၄၄x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းအနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ျခံ။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၃၈x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၃၅x၅၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမင္သာ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၆၅x၉၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သုဝဏၰ VIP(2)၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင
Read More

(၃၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လိႈင္ရတနာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၅၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ဝန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဂ်ပန္လမ္း၊ အင္းစိန္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသန႔္၊ အလုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသးစ
Read More

(၃၀x၉၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သီရိရတနာရိပ္သာ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၄၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဘာက္ေထာ္၊ ျပည္သာယာလမ္းသြယ္၊ ရန္ကင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၃၀x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ (၅)မိုင္၊ ကန္လမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၃၂x၉၆)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကန္လမ္းသြယ္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ -ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၄၀x၉၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ မင္းဓမၼအိမ္ရာ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျမဝတ္ရည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ

-လိပ္စာ သံလြင္လမ္းသြယ္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။
Read More

န၀ရတ္ကြန္ဒိုတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ န၀ရတ္ကြန္ဒိုတြင္ (1350Sqft)အက်ယ္ရွိ Masterbedroom-1, Common Room -1, Lift, 24hours Light, Security, Gym, ေရကူးကန္၊ ပရိေဘာဂအစံု၊ ကားပါကင္ ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး မိသားစုအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာ
Read More

ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ သြားရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1450Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR2,BR2,A/C,Lift, ကားပါကင္ပါ ျပင္ဆင္ၿပီးကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 2000 သိန္း (ညွိ
Read More

ကမာရြတ္၊ Diamond Condo တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Diamond Condo တြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (1056Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C3, Lift, ကားပါကင္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - 1580 သိန္း (ညွိႏိႈင္းx ဆက္သြယ္ရန္
Read More

ေျမ(၁.၀၉)ဧက၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းဇုန္

-လိပ္စာ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၁၀၀)၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၆၀ x ေပ ၈၀)၊ ဒဂံုဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္ -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၆၀ x ေပ ၁၂၀)၊ စက္မႈဇုန္(၁)

-လိပ္စာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၇၀)၊ 30 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေပအက်ယ္(15.5x50) 1/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သီရိလမ္းသြယ္၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15.5x50) ၁လႊာ၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအန
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) မုဒိတာအိမ္ရာ တို

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္း၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) မုဒိတာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာ
Read More

ေပအက်ယ္(15x55) 2/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :မင္းလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15x55) ၂လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး ။ -အိ
Read More

ေပအက်ယ္(16x55)2/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၃၉)လမ္း၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (16x55)၂လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ ပါေကး။
Read More

ေပအက်ယ္(15x50) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ : -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15x50) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ျပင္ျပီး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွတ္တုိင္အနီး ၊သြာ
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) 6/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :မဂၤလာလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x50) ၆လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ျပင္ျပီး ။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(18x50) 3/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :အင္းစိန္လမ္းမ၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 18x50) ၃လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(15x60) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ေက်ာင္းလမ္း၊အလံု၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (15x60) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x60) 4/F တုိက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :(၄၇)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x60) ၄လႊာ တုိက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပ
Read More

(၀.၀၉၄)ဧက က်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကန္ေတာ္ၾကီးပတ္လမ္းအနီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

(၃၅၀၀)စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဓမၼာရုံလမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

(၈၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သုဝဏၰ VIP-1၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၇၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ Junction (8) အနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္
Read More

(၅၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်ငး္အိမ္

-လိပ္စာ က်ိဳက္ဝိုင္းလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္
Read More

(၆၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီ၊ မဥၨဴလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၻေအး၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေက်ာက္ကုန္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွ
Read More

(၇၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၈)မိုင္၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္
Read More

(၄၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေဘာက္ေထာက္ ၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

(၄၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗညားဒလမ္းအနီး၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အ
Read More

(၈၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ Good Morning အိမ္ရာ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေသး
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1400Sqft) တိုက္ခန္း(အသင့္ေ

-လိပ္စာ :(၁၅၁)လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1400Sqft) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) 4/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္

-လိပ္စာ :ဌာနလမ္း၊အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 25x50)၄လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဦးဝိစာရလမ္းမ၊ (၃၄)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိ
Read More

ေပအက်ယ္(17x40) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x40)၁လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္
Read More

(၂၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သုဓမၼာလမ္းမ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -
Read More

ေပအက်ယ္(20x60) 1F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ေစတနာသုခလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တုိက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x60)၁လႊာ၊Hallတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွ
Read More

(၂၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သစၥာလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ သံသုမာလမ္းမ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

ေပအက်ယ္(15x60) 1F တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ဓမၼရံုလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ ( 15x60)၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို္င္ႏို္င္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ျပင္ျပီ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီလမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၀x၁၂၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ပါရမီလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္(20x60) 3/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :(၄၅)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x60)၃လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး ။ -အိမ္
Read More

(၄၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမပိုင္၊ အုတ္ခတ္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၃၇x၇၃)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သာယာေအးလမ္းမ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည
Read More

ေပအက်ယ္(25x50) တုိက္ခန္း( အသင့္ေနထိုင္ႏိ

-လိပ္စာ :ဟံသာ၀တီလမ္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x50) တုိက္ခန္း( အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္
Read More

(၂၅x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းစိန္လမ္းမ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေရမီး။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သ
Read More

(၂၅x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ကမ္းနားလမ္းမ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္၊ ေထာင့္ကြက္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

ေပအက်ယ္(17x51) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :ကန္လမ္း၊လိွုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x51)၁လႊာတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကး။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

(၃၅x၄၆)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ဗဟိုလမ္းမ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ေထာင့္ကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြ
Read More

(၄၄x၆၇)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ က်ိဳက္ဝိုင္းလမ္းမ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္
Read More

ေပအက်ယ္(20x50) G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :သံတံတားလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x50) ေျမညီထပ္၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၃)လံ
Read More

(၂၂x၈၅)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ က်ိကၠဆံလမ္းမ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေ
Read More

ေပအက်ယ္(17x50) 1F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနတိုက္ခ

-လိပ္စာ :(၁၇)လမ္း၊လသာျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17x50) ၁လႊာ၊ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနတိုက္ခန္း)၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္ရွ
Read More

ေပအက်ယ္(25x53) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိ

-လိပ္စာ :ရံုးၾကီးလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (25x53) တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန
Read More

ေပအက်ယ္(20x50) 1/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္လမ္း၊လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (20x50) ၁လႊာ တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊အဲကြန္း(၂)လံုး၊Ph၊ေ
Read More

ေပအက်ယ္(28x58) G/F တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏ

-လိပ္စာ :၁၆၄လမ္း၊တာေမြျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (28x58 )ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထုိင္ႏိုင္)၊ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ။ -
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x55) G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သုခလမ္း၊လွိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x55) ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္)၊ျပင္ျပီး။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္း
Read More

ေပအက်ယ္(40x60) G/F Hallတိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင

-လိပ္စာ :ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (40x60) ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင
Read More

ေပအက်ယ္(17.5x57.5) G/F Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -တိုက္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (17.5x57.5)ေျမညီထပ္၊Hall တိုက္ခန္း(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္) ။ -အိမ္တည္ရွိပံု : ေဈးအနီး ၊ ေက်ာင္းအနီး ၊၊ မွတ္တုိ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1650Sqft) Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1650Sqft) Delta Plaza Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန္း(၂)လံုး၊ဓ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1056Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1056Sqft) Diamond Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား၊ ျပင
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1600Sqft) ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) ေဇယ်ာသီရိကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ
Read More

ေပအက်ယ္(33x60) ရတနာလမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

-လိပ္စာ :စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:ေပအက်ယ္ (33x60) ရတနာလမ္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1780Sqft)ပုလဲကြန္ဒို (အသင္

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1780Sqft)ပုလဲကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၄)လ
Read More

ေျမ(ေပ ၁၀၀ x ၁၃၅ ေပ) ၊ ဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(၅၀၀၀) စတုရန္းေပ၊ PW -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏု
Read More

ေျမ(၁၅)ဧက၊ လႈိင္သာယာဇုန္

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ လယ္ေျမ -တည္ရွိပံု လႈိင္ျမစ္ေဘး -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၁၀၀ x ေပ ၂၀၀) ၊ လႈိင္သာယာဇုန္(၅)

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ အုတ္ခတ္ၿပီး -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(1.76)ဧက ၊ လႈိင္သာယာဇုန္

-လိပ္စာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၆၀ x ေပ ၁၂၀) ၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(ေပ ၄၀ x ေပ ၁၀၀) ၊ သာေကတဇုန္

-လိပ္စာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္ျပည့္၊ Lighting -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၁.၂၅)ဧက၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၈၀ x ေပ ၁၀၀) ၊315KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၁)ဧက၊ စက္မႈဇုန္(၂)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ(၁)ဧက၊ ဂုိေဒါင္(ေပ ၅၀ x ေပ ၆၀) (၁၁၅ ေပ x ေပ ၃၀) ၊ 1-RC ၊ 200 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင
Read More

ေျမ(ေပ ၁၆၀ x ေပ ၁၄၀) ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁)

-လိပ္စာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္(၃၅ ေပ x ေပ ၇၀) ၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၇၅ ေပ x ေပ ၁၅၀) ၊ စက္မႈဇုန္

-လိပ္စာ ဇုန္(၂)၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္ျပည့္၊ Pw -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

ေျမ(၄.၈)ဧက၊ စက္မႈဇုန္

-လိပ္စာ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ -ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ 315 KVA -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1450Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို(

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1450Sqft) စိန္ရတနာကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊Furn၊ ျပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1350Sqft) ခိုင္ေရႊ၀ါကြန္ဒ

-လိပ္စာ :ကမာရြတ္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1350Sqft) ခိုင္ေရႊ၀ါကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1340Sqft)ကန္လမ္းကြန္ဒို(အ

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမို့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1340Sqft)ကန္လမ္းကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1875Sqft) YN Condo (အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1875Sqft) YN Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ Ph။ -အိမ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :သန္လ်င္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1260Sqft) Star City Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1500Sqft) ေရႊကမၻာအိမ္ရာ (အသ

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft) ေရႊကမၻာအိမ္ရာ (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (900Sqft) Gems Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ဓာတ္ေလွကား၊ျပင္ျပ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :မရမ္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1436Sqft) ေအာင္ဓမၼကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1650Sqft) ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ (

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ ((1650Sqft) ေရႊဂံုတိုင္တာ၀ါ (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ဓာတ္ေလ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1711Sqft) စပါယ္ျဖဴကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1711Sqft) စပါယ္ျဖဴကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း
Read More

(၅၅x၇၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကမာၻေအးလမ္းသြယ္၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအးသာယာလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္
Read More

(၅၀x၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းယားလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၆၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီး၊ မရမ္းကုန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္
Read More

(၉၁x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2000Sqft)ေရႊမိုးေကာင္းကြန

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft)ေရႊမိုးေကာင္းကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊
Read More

(၆၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းယားျမိဳင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၇၀x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ မင္းနႏၵာအိမ္ရာ၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခ
Read More

(၆၀x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည
Read More

(၅၀x၁၀၈)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ သံလြင္လမ္းအနီး၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆ
Read More

(၉၀x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာ၊ ကမာရြတ္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၂၀x၁၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ စိန္ေဂဟာအနီး၊ ကမာရြတ္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1500Sqft) Golden Royalဆရာစံကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :ဗဟန္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1500Sqft)Golden Royalဆရာစံကြန္ဒို(အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၂၇x၈၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ကန္လမ္းမ၊ လိႈင္ျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ
Read More

(၄၀x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ျပည္သာယာလမ္းမ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

(၃၅x၁၀၀)ေပက်ယ္ေသာ ေျမကြက္

-လိပ္စာ လမ္းသစ္လမ္းမ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမကြက္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျ
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1600Sqft) ေရႊသစၥာကြန္ဒို (အ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1600Sqft) ေရႊသစၥာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၆၀x၅၅)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ရတနာလမ္းမ ၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(2000Sqft) ေရႊပါရမီကြန္ဒို (

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (2000Sqft) ေရႊပါရမီကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန
Read More

(၄၀x၈၇)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေဝဇယႏာၱလမ္းမ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1200Sqft) Space Yanin Condo (အသင့္ေနထိ

-လိပ္စာ :ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1200Sqft) Space Yanin Condo (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ဓာတ္ေလွကား၊ျပင
Read More

(၃၅x၇၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ၊ ရန္ကင္းျမို႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1571Sqft) Hill Top Vista (အသင့္ေနထို

-လိပ္စာ :အလံုျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1571Sqft) Hill Top Vista (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး႐ိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ဓာတ
Read More

(၅၅x၁၂၂)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ ဓမၼေစတီလမ္းမ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ -ဆက္
Read More

စတုရန္းေပအက်ယ္(1836Sqft) Grand ျမကန္သာကြန္ဒိ

-လိပ္စာ :လိွဳင္ျမိဳနယ္၊ရန္ကုန္။ -ကြန္ဒိုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ:စတုရန္းေပအက်ယ္ (1836Sqft) Grand ျမကန္သာကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)၊၁စတုရန္းေပ=၂သိန္း၁ေသာင္း၊မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ႐ိုး
Read More

(၂၈x၆၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အင္းစိန္လမ္းမ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ေျမပိုင္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
Read More

(၁၀၀x၁၅၀)ေပက်ယ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္

-လိပ္စာ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ -ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ထပ္ လုံးခ်င္းအိမ္၊ ဂရန္။ -တည္ရွိပုံ သြားလာေရး အဆင္ေျပေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လ

မရမ္းကုန္း၊ (၈)မိုင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ (25x60)အက်ယ္ရွိ MBR3, Maid Room(2), A/C9,W.H,1Restroom for Visitor, living Room, Dry Kitchen &amp; Dining Room, Kitchen, 2maid Room, 1Bathroom for maid, 1Restroom for maid,ဘုရားခန္း၊ ေရကူးကန္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ
Read More

(၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၃၈၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇ

လွည္းကူးၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇုန္ ၊ ၁ ယူနစ္ကုိ (၁၃၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

မဂၤလာဒုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ မဂၤလာဒုံဇုန္ ၊ ပါဝါမီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၈၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၀၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂)လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW(၂)လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW(၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၅)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႔ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္

ေတာင္ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀၀

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ေတာင္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စက္မႈဇုန္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၅) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (လိႈင္ျမစ္ေဘး) ၊ ရန္ကုန္ (၁၅) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ ၊ လယ္ေျမ ၊ ၁ ဧကကို (၁၁၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၄၀×၁၀၃)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀×၁၀၃)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၅) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၀၀×၅၀),(

လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၀၀×၅၀),(၅၀×၂၂၀)ေပ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ ၄ RC ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ မီးပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၄×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္

သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၄×၂၀၀)ေပ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ ေရမီး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ေရႊျပည္သာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀),(၁၁၅

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀),(၁၁၅×၃၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၂) ၊ (၁) RC ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၆၀×၁၄၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၃၅×

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀×၁၄၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄.၈)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေ

အေရွ႕ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄.၈)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္က်ယ္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ ဧကကုိ (၄၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA ၊ ဖုန္းပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(

ဒဂုံၿမို႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ေျမသီးသန္႔ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါ

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅) RC ၊ လိႈင္သာယာဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၆×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

၃၉ လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ရြာမေက်ာင္းလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၁၇.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

၄၇ လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၂၅×၃၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၃၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ လ်ွာထိုးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေစတနာသုခလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ မာစတာအိ္ပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ရတနာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တုိက္ခန္း (အသင့္ေနထို

၄၅ လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

ဟံသာဝတီလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

မအူပင္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၇×၅၁)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၅၁)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနို
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ပုသိမ္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

၃၉ လမ္း(ေပၚ) ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၂၈×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ျပည္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၈×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

သံတံတားလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ကၽြန္းပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၅၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ Delta Plaza ကြန္ဒ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ Delta Plaza ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ထပ္ခိုးတစ္ဝက္ပါ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေရေက်ာ္လမ္းမ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၄×၁၁၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄×၁၁၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၃×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဂၢင္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၅၆)ေပ ၊ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ ေဟာခန္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

(၉)မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Ocean ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေဇယ်ာသီရိ ကြန္ဒို (အ

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေဇယ်ာသီရိ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၃၃×၆၀)ေပ ၊ ရတနာလမ္း ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃×၆၀)ေပ ၊ ရတနာလမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ခိုင္ေရႊဝါ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၁၃၄၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၄၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ Maid ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဖုန္းပါ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိ္မ္ရာ ကြန

မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊကမၻာအိ္မ္ရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ျမင့္မိုရ္ ကြန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ျမင့္မိုရ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ပါေကးခင္း ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ကြ

ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၇၁၁)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို (အသ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၁၁)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္

ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Golden Royal ဆရာစံ ကြန္ဒို (

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Golden Royal ဆရာစံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၁၅၇၁)စတုရန္းေပ ၊ Hill Top Vista ကြန္ဒို (အသင့္

အလုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၇၁)စတုရန္းေပ ၊ Hill Top Vista ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၄၁)လမ္းသန္႕ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊနံ့သာ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

(၃၄)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရြာမေက်ာင္းလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္း(ေက်ာကပ္) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဇကမၻာဥယ်ာဥ္ ၊ မဂၤလာဒုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊဂုံတိုင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၅၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေက်ာ္သူလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မာလာၿမိဳင္လမ္း ၊ လိႈ္င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သဇင္ျဖဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခ်မ္းသာေရႊျပည္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၁၀)မိုင္ ၊ ေလဆိပ္ရိပ္သာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေဝဇယႏၱာလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သီဟသူလမ္း (11W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေမခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၃၂×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇)မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္သာယာလမ္းသြယ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အုတ္က်င္းဘူတာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မိုးေကာင္းလမ္းအနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၁၀၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၉)မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၁၀၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၅၀×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္သာယာအိမ္ရာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

သစၥာလမ္း(ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၄၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီရိပ္သာ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းနီး ၊ (6W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၂၆×၈၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၈၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

သံသုမာလမ္းအနိီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လမ္းသစ္လမ္းနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေအာင္ေဇယ်လမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံး ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

FMI ၊ လိႈင္သာယာၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၂၆×၄၉)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဆင္မင္းလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၄၉)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္လမ္း ၊ တာေမြၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

သီရိမဂၤလာလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုခလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၈)မိုင္ ၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္ေျမသာစည္ ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအ

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၁၂၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၈)မိုင္ ၊ ေဇယ်ာေခမာလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပုိင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၅၂၂၇)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂၂၇)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ေငြျပည္သာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မိုးေကာင္းလမ္းနီး ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနို
Read More

(၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဇီဇဝါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၅၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ကန္ရိပ္သာလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မင္းဓမၼလမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၀.၁၃၉)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ ၊ VIP 1 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၁၃၉)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ့ရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမေပၚ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျမင္ေတာ္သာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

သံလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိ္န္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုမဂၤလာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဧရာဝဏ္လမ္းမ ၊ သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၈×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအးရိပ္မြန္ ၊ ကံ့ေကာ္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါ
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၃၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ျမသီတာအိမ္ရာ ၊ (11 W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၃၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

အင္းယားၿမိုင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ဦးဝိစာရလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

မေနာ္ဟရီလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၁၁၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁)မတ္ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတို္က္ လုံးခ်င္းအိမ္

အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁)မတ္ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတို္က္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကန္ေတာ္ႀကီးနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၁.၇)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖု
Read More

(၈၀×၁၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း ၊ ဒဂုံၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပ ကုိ (၄.၁)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေမတၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၀.၀၉၃)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၀၉၃)ဧက ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၃၈×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗညားဒလလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၉)မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ဗဟိုလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ႀကိဳ႕ကုန္းလမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ရႈခင္းသာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ ၊ ၃ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ျပည္သာယာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင
Read More

(၇၂×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၂×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၈၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျမင္ေတာ္သာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ပင္လုံလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၄×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၁×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၁×၁၁၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိ
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မိုးေကာင္းလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၁၃၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င

သုခဝတီလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၁၀၀×၁၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၃.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၇၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းနီး ၊ သာေကတၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

36 VIP ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသ
Read More

(၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း (ဂုတ္) ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂၇×၄၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဗဟိုလမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၄၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပုိင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၉၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္မင္းေခါင္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမို႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနို
Read More

ေတာင္ဥကၠလာ၊ သစၥာလမ္းရွိ ျပင္ဆင္ၿပီ

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊သစၥာလမ္း၊ ကုန္းေဘာင္(၁၂)လမ္းေထာင့္တြင္ (18x56)အက်ယ္ရွိ ဒုတိယထပ္၊ MBR-1, BR-1, A/C3, W.H, ဧည့္ခန္း၊ Lift, CCTV, 24hours Security, မီးစက္၊ ကားရပ္ရန္ေနရာရွိ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခ
Read More

(၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၈၀၀)သိ္န္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊသံလြင္ဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၃) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေရႊသံလြင္ဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇ

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄)ယူနစ္ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေညာင္နွစ္ပင္ဇုန္ ၊ ၁ ယူနစ္ကို (၁၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၆၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ မဂၤလာဒုံဇုန္ ၊ ပါဝါမီတာ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဝါးတရာစက္မႈဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၅၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
Read More