ငွားရန္

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​ ​ေရႊပုန္​းညက္​ရိပ္​မြန္​အိမ္ရာ အက်ယ္​အဝန္​း (1270sqft) အက်ယ္ရွိ၊ ပထမထပ္​ 1MBR,2BR, Aircon 4, ျပင္​ဆင္​ၿပီး၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။<span class="text_exposed_show"> ​ေစ်းႏႈန္​း........ (၈)သိန္​း</span> <div class="text_
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ဗဟန္း၊ ေရတာရွည္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၂-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ လွ်ာထိုးခင္း ေစ်းႏႈန္း - (3.5)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္- လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (13x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၅-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး (အသင့္ေနထုိုင္ႏိုင္) ေစ်းႏႈန္း - (2.5)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.7 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမဖို႕၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (110x135) အုတ္ခတ္၊ Li ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (135x195) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (100x100) ေစ်းႏႈန္း - (35)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.75 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၂) အက်ယ္အ၀န္း - (2.2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (200x70)(3)လံုး၊ office(3), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - U$ 15000
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (4000Sqft), PW, Li ေစ်းႏႈန္း - (18)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (19200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္အျပည့္၊ 250KVA ေစ်းႏႈန္း - (58)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (6.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ 1000KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက - (35)သိန္း &nbsp;
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), ေရမီး ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (20000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (60)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), 400KVA, 2RC ေစ်းႏႈန္း - U$6900
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (180x320), office ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.8 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (56000Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (100x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(100x120), Li ေစ်းႏႈန္း - (42)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈုဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x140) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x150) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (45x155),PW, ေရ ေစ်းႏႈန္း - (38)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (55x120), PW(2), 100KVA, Li(2) ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x180) ဖြဲ႕စည္းပုံ - ဂိုေဒါင္ (70x120), 315KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (39)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (5000 Sqft), 500KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (4 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - 1 ဧက (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (12000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(100x120)2RC, (60x60)3RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (150)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (16000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (113x145) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (40x75), P.W, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (18000Sqft), 225KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) အက်ယ္အ၀န္း - (100x200) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(18000Sqft) ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (35000 Sqft) ဖဲြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္၊ P.W၊ ပစၥည္းထားႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (68000Sqft), 630KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (80000Sqft), 2RC + 1RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(110000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) အမ်ိဳးအစား - 2BN, (ဆိုင္လကၡံ) ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ငွားမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ အက်ယ္ - (70x200) အမ်ိဳးအစား - ေျမသီးသန္႕၊ (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာငး္) ေစ်းႏႈန္း - (70)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းအနီး အက်ယ္အ၀န္း - (50x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1½RC, MBR2,BR2,A/C4 ေစ်းႏႈန္း - (13)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာက္ေထာ္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1RC, MBR1,BR2,A/C2, ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း  - (15)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP-I အက်ယ္အ၀န္း - (90x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, BR2,ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း - (20)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR1,BR1 ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (30x75) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, (စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း -(35)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (100x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 3RC, MBR6, A/C8,, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ပါရမီလမ္းမ၊ AD အက်ယ္အ၀န္း - (60x90) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC,(ဆိုင္/Showroom ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (85)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR2,BR3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 4000
Read More

အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္း ငွါးမည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမ အက်ယ္ - (19x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C3,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (6)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Golden Oak အက်ယ္ - (1500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Highway Complex အက်ယ္ - (1250Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ Tower အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္ ငွါးမည္

တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္ - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (1300Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Moe Sandar Condo အက်ယ္ - (1640Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR1,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (15)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Yazana Business Tower အက်ယ္ - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွါးမည္

I Green Condo အက်ယ္ - (950Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Junction Mawtin Condo အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

Golden Rose Condo အက်ယ္ - (2500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift,MBR2,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2100
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊဟသၤာကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2240Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2500
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR3,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ျမ၀တီကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2025Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C6,(ရံုးခန္းပံုစံ) ေစ်းႏႈန္း - U$ 3000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (1330Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,F-F ေစ်းႏႈန္း - U$ 800
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (37x120)အက်ယ္ရွိ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ လံုးခ်င္းအိမ္အား ငွါးမည္၊။ (လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အထူးေကာင္း)။ ေစ်းႏႈန္း - (50)
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (13x45)အက်ယ္ရွိ Hall, ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအား ငွားမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း (ေန
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို (အသင့္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပါရမီ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သုချပည့္စုံ ကြန္ဒိ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သုချပည့္စုံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒိ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ေပၚဆန္းေမႊး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသ
Read More

(၉၄၀)စတုရန္းေပ ၊ UBC ကြန္ဒို (အသင့္ေနထို

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၄၀)စတုရန္းေပ ၊ UBC ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ က

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို (

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို (အသ

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ျဖဴ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ကားပါကင္ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို (အသ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စိန္ရတနာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အ
Read More

(၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ကြ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုံတိုင္တာဝါ ၊ အိပ္ခန္း - 4 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၁၃၅၆)စတုရန္းေပ ၊ နဝရတ္ ကြန္ဒို (အသင့္

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၆)စတုရန္းေပ ၊ နဝရတ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၄၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ကြန

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၁၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို (အသင့

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို (အသင့္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ Grand Sayarsan ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျပည့္ဝ ကြန္ဒို္ (အသင

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျပည့္ဝ ကြန္ဒို္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၁၄၄၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction Mawtin ကြန္ဒို (အသင့္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၄၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction Mawtin ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို (အ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 7 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမကန္သာ ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမကန္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မုဒိတာ ၊ မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ပဏၰိတလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေက်ာ္သူလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေက်ာက္ျပားခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၁၈×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အင္းဝလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

တာေမြ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ထန္းတပင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဇလြန္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြျပား ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၂၂×၅၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကံဘဲ့လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၅၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ၾသဘာလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေက်ာက္ေျမာင္း လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သံတံတားလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

ဓမၼာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဆီဆုံလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြျပား ၊ ဆိုင္ေကာင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၁၈×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေရေက်ာ္လမ္းမ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး ၊ ရန္ကုန္ (၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သစၥာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေျမပိုပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမ္းနားလမ္း ၊ ၾကညျ့္မင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ မွန္ခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ လွ်ာထိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 5 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သ
Read More

(၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

သဇင္မင္းအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 4 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာ
Read More

(၂၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အနႏၱဂုဏ္ရည္လမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၂၁×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

(၃၆) လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

သဃၤန္းကၽြန္း၊ ျပည္သာယာတြင္ (40x50)အက်ယ္

သဃၤန္းကၽြန္း၊ ျပည္သာယာလမ္းတြင္ (40x50)အက်ယ္ရွိ ေျမပိုင္ေျမ၊ 5RC, MBR, BR, A/C, ပါေကးခင္း ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 3900 သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5173690၊ 09 5185534၊ 09 5
Read More

ေရွ႕/ဒဂံု၊ ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာတြင္ (83x80)အ

အေရွ႕ဒဂံု၊ ကုန္းေဘာင္အိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း (83x80)အက်ယ္ရွိ ပါမစ္ ေျမကြက္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 1200 သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5173690၊ 09 5040160၊ 09 5175534
Read More

95 Residence Condo တြင္ (1518Sqft)အက်ယ္ရိွ ကြန္ဒိုတိုက

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မုိင္၊ ျပည္လမ္းအနီးရွိ 95 Residence Condo တြင္ (1518Sqft)အက်ယ္ရွိ MBR-2, BR-2, A/C, 24hours Security, Lift (၂)စင္း၊ ကားပါကင္(၂)ထပ္၊ လူမေနရေသးေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုတိုက္သစ္အား ေရာင
Read More

လိႈင္၊သံလမ္းတြင္ (13x50)အက်ယ္ရွိ တိုုက္

လိႈင္၊ သံလမ္းတြင္ (13x50)အက်ယ္ရွိ ပထမထပ္၊ Hall, အေရွ႕လွည့္္၊ ေၾကြခင္း၊ လိုက္ကာ၊ ပရိေဘာဂအစံုပါရွိၿပီး အသင့္ေနထို္င္ႏိုင္ေသာ တိုက္သစ္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 375 သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

(၁၈×၅၅)ေပ ၊ ၆ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၅)ေပ ၊ ၆ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေရႊေလာင္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေဆးရုိးတန္းလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ဟံသာဝတီလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

ပညာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ေအာင္မဂၤလာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိ
Read More

(၁၉×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

မဂၤလာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုုက္ခန္း (အသင့္ေနထိ

(၃၉) လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးႀကီးလမ္း co

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးႀကီးလမ္း condo 2400sqf M2 S2 ျပင္ဆင္ၿပီး ၂၈၀၀သိန္း (ညႈိႏႈိင္း)ေစ်းျဖင့္အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၃၀×၆၀)ေပ ၊ Penthouse တိုက္ခန္းက်ယ္ (အသင့္ေန

ဗိုလ္ေစာဦးလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၆၀)ေပ ၊ Penthouse တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

ေမတၱာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင
Read More

(၁၇×၄၈)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တုိက္ခန္း

အရိယမဂၢင္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၄၈)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တုိက္ခန္းက်ယ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၁၈×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

ရုံးႀကီးလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ဖ်ာပုံလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သ
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ဟံသာဝတီလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

မႀကီးႀကီးလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ကၽြန္းပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

(၄၆) လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဖုန္း ၊ ကၽြန္းပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ငုဝါလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ လ်ွာထိုးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

သိပၸံလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္း
Read More

(၃၈×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ျပည္သာယာလမ္းမ ၊ ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင္
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

(၁၉) လမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

မိုးေကာင္းလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၂၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

အေနာ္ရထာလမ္း ၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 7 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၆၃×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေကတုမာလာရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

၃၄ ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

စိန္ေဂဟာအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊနံ႕သာသစ္ခြၿခံ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၅) ဧက ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၄×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗဟိုလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

FMI အိမ္ရာ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ၾကည့ျ္မင္တုိင္ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၃×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သာသနာ႕ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဂ်ပန္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေမတၱာညြန္႕ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ညေဈးနီး ၊ ၾကည့ျ္မင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေငြၾကာယံ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၉၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဝဏၰ ၊ VIP - 1 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၉၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမိဳင္မာလာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

Sony အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဝဏၰ ၊ VIP - 2 ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခ်ယ္ရီဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ရတနာအိမ္ယာ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊဂုံတိုင္အနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုဝဏၰ ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊျပည္စိုးအိမ္ရာနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္နီး ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမ ျပည္လမ္းႏ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမ ျပည္လမ္းႏွင့္ အင္းစိန္လမ္းၾကား Golden Parimi Condo တြင္ 2000sqf M1 S2 swimming pool & gym ပါ အဆင့္ျမင့္Condo တြင္ သိန္း၂၀၀၀ ညႈိႏိုင္းေစ်းျဖင့္အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေလဆိပ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာယာေရႊျပည္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၆×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

က်ဳိက္ဝိုင္းလမ္းနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၆×၇၂)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂×၇၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၇၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊႏွင္းဆီလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဆီလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၇)မိုင္ ၊ ဦးလြန္းေမာင္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၅၅×၁၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လမ္းသစ္လမ္းနီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၁၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရွာဖီဝင္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္သိဒိၶ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးလမး္နီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လွည္းတန္းအနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

အင္းယားၿမိဳင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၇၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်ငး

အင္းစိန္လမ္းအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းနီး ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္္းအိမ္ (

ဆရာစံလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအာင္ေျမသာစည္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၉)မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

Junction - 8 အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၇) မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမသီတာအိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းနီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ေတးႏုယဥ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၇၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျဗဟၼစုိရ္လမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၂၃)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗဟိုလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၂၃)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေရမီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဦးဝိစာရလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ရႈ႕ခင္းသာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ သဇင္ျဖဴလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၆၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဝဏၰ ၊ ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ ျမစံပယ္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သစၥာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပင္လုံလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုခလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအဒီ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာက္ကုန္းလမ္း ၊ ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္သာယာလမ္းက်ယ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

University Avenue ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၇၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေလာကနတ္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၇၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေငြဝတ္မႈန္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သုခဝတီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊကိႏၷရီအိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၃×၁၂၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျမကန္သာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃×၁၂၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေက်ာက္ကုန္း ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းမ ၊ (6W) ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမ ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္(အ

သံလြင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၅၀×၁၆၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

အာတီးယားလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၆၅)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၂.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၈၇၂၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၇၂၀)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂.၈)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၆၆×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကေမၻာဇရိပ္သာလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၆×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ ၃ သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖု
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုို ၇ သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျ
Read More

၈မိုင္ ျပည္လမ္း အနီး မိသားစုေနထိုင္

၈မိုင္ ျပည္လမ္း အနီး မိသားစုေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည့္ 95Residence Condo 1518sqf M2 S1ျပင္ဆင္ၿပီး ကၽြန္းပါေကးခင္း ကားပါကင္ security ပါ Condoအသစ္ ညိႈႏိႈင္းေစ်းျဖင္
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တ

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလိယ(၃၁)လမ္း၊ ရတနာလမ္းေက်ာကပ္တြင္ (18x55)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, W.H, မီး(၂)မ်ိဳးပါရွိၿပီး၊ ဘုရားခန္း၊ နားေနခန္း ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္နိုင္ေသာ တိုက္ခန္းအား ေရာင
Read More

ေရေက်ာ္ မိန္းလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ (14x50)အက

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေရေက်ာ္မိန္းလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ (14x50)အက်ယ္ရွိ 6-လႊာ၊ Hall, Ph-1, ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္ေသာ တုိက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 430 သိန္း (ညွိနိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09
Read More

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲcondo 1450sqf M1 S2 ျပင္ဆင္ၿပ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲcondo 1450sqf M1 S2 ျပင္ဆင္ၿပီး Condo အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ Diamond Condo 1250sqf M1 S2 ျပင္ၿပီး V

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ Diamond Condo 1250sqf M1 S2 ျပင္ၿပီး View. ေကာင္း အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ အုတ္္ခတ္ ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၁၆)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂.၁၆)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၂၀)ေပ ၊ (၂) RC (ရုံးခန္း) ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ P.W အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၅×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၅×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၇၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၄၄၀ P.W အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉၄၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉၄၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ (၂) RC (၁၂၀×၁၆၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၃×၁၁၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃×၁၁၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂) ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၄)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၄)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေပ (၂) လုံး ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမန္မာ့အလွ ကြန္ဒို (

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမန္မာ့အလွ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၃၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမရိပ္ ကြန္ဒို (အသင့

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ျမရိပ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသး
Read More

(၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို (အသင့္

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၅၀)စတုရန္းေပ ၊ နဝေဒး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ႏွင္းၾကာျဖဴ ကြန္ဒိ

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ႏွင္းၾကာျဖဴ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ပုလဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၅၁၈)စတုရန္းေပ ၊ ပန္သစၥာ ကြန္ဒို (အသင

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၁၈)စတုရန္းေပ ၊ ပန္သစၥာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစ
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၅၂ လမ္း ကြန္ဒို (အသင့္ေနထို

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၅၂ လမ္း ကြန္ဒို ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္နုိင

လမ္းမေတာ္ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို (အသင့္ေန

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဦးေရခဲ ကြန္ဒို (အသင

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဦးေရခဲ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ အဲကြန္း - 6 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္
Read More

(၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ က

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလ
Read More

(၂၀၁၉)စတုရန္းေပ ၊ Golden Parami ကြန္ဒို (အသင့္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၁၉)စတုရန္းေပ ၊ Golden Parami ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၇၅)စတုရန္းေပ ၊ YN ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၆၈၄)စတုရန္းေပ ၊ Grand ဆရာစံ ကြန္ဒို (အသင

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၄)စတုရန္းေပ ၊ Grand ဆရာစံ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူ ကြန္ဒို (အ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဟသၤာလမ္း ကြန္ဒိ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဟသၤာလမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Prim Rose ကြန္ဒို (အသင့္ေန

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Prim Rose ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသ
Read More

(၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို (အသင

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္လမ္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကြန္ဒို (အသင့္ေနထို

ကမၻာေအးဘုရားလမ္းသြယ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၂၂၉၆)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၉၆)စတုရန္းေပ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၂၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ အိမ္ဂ်ယ္ ကြန္ဒို (အသ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ အိမ္ဂ်ယ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဆင္မင္း ကြန္ဒို (အသင

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ဆင္မင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၂၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Orchid ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို (အ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 7 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ရိပ္သာ ကြန္ဒို (အ

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ ကန္ရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီ
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေရႊေလာင္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမး
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

မဟာေဆြလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေန

နီလာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၄၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

သံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၄၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇×၅၅)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၅၅)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

ပညာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

(၃၀×၄၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မုဒိတာလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 5 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေက်ာ္သူ (၁၉) လမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၅၅)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ဘူတာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၅)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တို

(၄၄) လမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၁၉×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း

မဂၤလာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၆၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေန

လွညး္တန္းလမ္းသန္႕ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ေထာင့္ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက
Read More

(၂၀×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

(၅၄) လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ကမာရြတ္ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တို

ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြာ
Read More

(၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

သာဓုအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေ
Read More

(၁၇×၆၂)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၆၂)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

အေဝရာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

မႀကီးႀကီးလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၁၈×၆၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၆၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

(၄၉)လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၂၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဟာေဘာဂလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၇၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 11 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေမတၱာညြန္႕ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေက်ာ္သူလမ္းသြယ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေအာင္မဂၤလာလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ေၾကြခင္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြ
Read More

(၂၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အေရွ႕ဗဟိုလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးတစ္ဝက္ပါ ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ
Read More

(၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဆူးေလဘုရားလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၄×၇၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

ဗဟိုလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄×၇၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဂၢင္လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

ဘူတာရုံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၆×၇၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တုိက္ခန္း (အသင့္ေ

သီရိလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆×၇၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဆိုင္ေကာင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သ
Read More

(၁၉၂၅)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (

ရတနာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၂၅)စတုရန္းေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ W.H ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

(၄၀) လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၄၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေက်ာင္းကုန္းလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပါေကး ၊ ျပင္ျပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္
Read More

(၁၈×၅၄)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သုမဂၤလာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၄)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးျပည့္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေရႊသစၥာလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါေကး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေယာမင္းႀကီးလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မအူပင္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဆရာစံလမး္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေတာင္ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ လွ်ာထိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၂၁×၆၁)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမ္းနားလမ္း ၊ ၾကည့ျ္မင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၁×၆၁)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မွန္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမ
Read More

(၂၅×၆၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသြယ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၈)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခနး္ ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဖုန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျ
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ဖုန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၂၃×၆၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ရွင္ေစာပုဘုရားလမ္းသြယ္ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၆၆)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ပါေကး+ထပ္ခိုးျပည့္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သူရလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မဂၤလာဒုံဥယ်ာဥ္ ၊ ကံ့ေကာ္ရိပ္သာ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၂၅×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အုတ္က်င္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုခလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ရတနာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗဟိုလမ္း(ဂုတ္) ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မာလာၿမိဳင္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

တာေမြ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၅၇)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ျမင္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၇)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အငး္ဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေလးေထာင့္ကန္အနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ၊ အငး္စိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၁၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

သီဟသူလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ရတနာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၁၈)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ဟိုက္ပတ္လမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၁၈)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၂×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

လိႈင္ရတနာအိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

(၉) မိုင္ ၊ မစိုးရိမ္လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သံလြင္လမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၆၂)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

မင္းႀကီးလမ္းသြယ္ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဘိုးဘြား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ကမး္နားလမ္းအနီး ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာ္သူလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကၽြန္းေတာလမ္းအနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၃၃×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သာသနာ႔ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၃×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၄၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လွည္းတန္းနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

VIP - 2 ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျပည္သာယာအနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၆)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၅×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈) မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅×၄၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၂၆×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အလုံ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၆×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၃)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီ ၊ မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၃)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၇) မိုင္ ၊ ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၆၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၂၃၅)ဧက ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဂ်ပန္လမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၂၃၅)ဧက ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၇×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ပါရမီလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၇×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၇၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀၅၆)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ပါရမီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀၅၆)စတုရန္းေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၈) မိုင္ ၊ Junction အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၄၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိိမ္ (အသင့္ေန

ျပည္လမ္းနီး ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ေရႊေတာင္ၾကား ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၁၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ပါရမီ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၁၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

အာတီးယားလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံရိပ္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၇၅)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

မလိခလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ေျမပုိင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗထူးလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမး္မ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမိဳင္မာလာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၁×၄၂)ေပ ၊ ၅ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ကၽြန္းေတာလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၅၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမ ၊ ေဝဇယႏၱာနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ပင္လုံလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမ္းနားလမ္းမ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၄၀×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုဓမၼာလမး္မ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၂၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၂၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၂×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

Market Place နီး ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၂×၆၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၇) မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုနး္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

University Avenue ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဦးဝိစာရလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ၃ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ တိုက္သစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၄၈×၁၀၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၈×၁၀၇)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

သုခဝတီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၂×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၂×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၁၂၂)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ဓမၼေစတီလမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၁၂၂)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၁၃၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င

သုခဝတီလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၁၀၀×၁၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃.၅)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္
Read More

(၇၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ပါရမီလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၄)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္
Read More

(၁၀၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ျပည္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပို္င္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၇)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္

မရမ္းကုန္း၊ (၈)မုိင္၊ ေရႊႏွင္းဆီ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းအနီးတြင္ (85x110)အက်ယ္ရွိ 3RC ္(သံုးထပ္တိုက္သစ္)၊ MBR3,BR1, A/C, ေရကူးကန္၊ ၿခံထဲတြင္ ကားရပ္နားႏို္င္ေသာ ေနရာက်ယ္ပါရွိၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ အထူး
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ေရာင္းမည္

သာေကတ၊ မာန္ေျပ(၂၁)လမ္းတြင္ အက်ယ္(20x60)အက်ယ္ရွိ 2RC(နွစ္ထပ္တုိက္သစ္)၊ ေရမီးစံု၊ BR2, RCခင္း၊ ဂရန္ေျမ၊ လံုးခ်င္းအိမ္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေ၇ာင္းမည္။ ေစ်းနႈန္း - 1200 သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 09 5185534၊ 09 5040160၊
Read More

စုိးစံလင္းအိမ္ျခံေျမမွ ေျမကြက္ေရာင

မရမ္းကုန္း ကမၻာေအးဘုရားအနီးတြင္ရွိျပီး ေပ(80×89)အက်ယ္ရွိ ေျမကြက္ကုိခ်ဳိသာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ ေရာင္းမည္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း095040160.09450450903
Read More

လိႈင္ သီရိcondo 1350sqf M1 S2 ျပင္ဆင္ၿပီး Lift ပါ cond

လိႈင္ သီရိcondo 1350sqf M1 S2 ျပင္ဆင္ၿပီး Lift ပါ condo အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

ေတာင္ဥကၠလာ၊ မင္းေခါင္လမ္းတြင္ (40x60)အက

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းေခါင္လမ္းတြင္ (40x60)အက်ယ္ရွိ ဂရန္ေျမ (အမည္ေပါက္) အရႈပ္အရွင္းကင္း၊ အုတ္ခတ္ ေျမကြက္သီးသန္႕အား ညွိနိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 2980 သိန္း (ညိႏိႈင္း) ဆက္
Read More

(၁၀)မိုင္၊ ေလဆိပ္အနီးရွိ (50x100)အက်ယ္ရွိ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀)မိုင္၊ ေလဆိပ္သြားလမ္းအနီးတြင္ ေျမအက်ယ္(50x100)အက်ယ္ရွိၿပီး 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္)၊ ေျမအမ်ိဳးအစား- ဂရန္ေျမ (အမည္ေပါက္)၊ Masterbedroom-3, Living Room, ထမင္းစားခန္း(၁)ခန္း၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင
Read More

(၂.၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၁၄၀၀ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂) လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (၂) လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW (၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၄၃)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၄၃)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၀၀)ေပ ၊ (၂) ထပ္ (၄၀×၄၀)ေပ ရုံးခန္း ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၂၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၂၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၅၀၀ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃.၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃.၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၂၀၀၀ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၆၆၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၆၆၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၄၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၂.၄၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၅၅၀၀ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄.၁၇၇) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၁)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၄.၁၇၇) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမဖုိ႔ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂၃၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂုိေဒါ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၃၀၀)စတုရန္းေပ ေျမကြက္နွင့္ဂုိေဒါင္ (၅၀×၁၁၀)ေပ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ PW ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၁.၅ L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ သာေ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ျပည့္ ၊ သာေကတဇုန္ ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ သာေ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ေသး ၊ သာေကတဇုန္ ၊ PW ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀၀၀၀)စတု

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊသံလြင္ဇုန္ ၊ ၄၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC ၊ အေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ (၂) ထပ္ RC သစ္ ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၃) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၀၄) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၂) ၊ ရုံးခန္း ၊ ၂၀၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၃၄၇)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၁၂

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၃၄၇)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ၊ Off (၂၇×၃၀)ေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၅)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၅) ၊ ေထာင့္ကြက္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၃၀၀L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၂၀)(၅

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၉)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၂၂၀)(၅၀×၂၀၀)ေပ ၊ Off ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကို (၅၈၀၀L) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၃)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၃)ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၈၀)ေပ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္သစၥာcondo 1520sqf M1 B2 ပါေက

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္သစၥာcondo 1520sqf M1 B2 ပါေကး တိုက္သစ္ အား သိန္း၁၆၀၀ ညႇိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုသူCondo 14

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုသူCondo 1450sqf M2 B2 ျပင္ၿပီး သိန္း 2200 ညိႇႏိႈင္းေစ်းျဖင့္အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

(၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စႏၵာျမိဳင္ ကြန္ဒို (

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စႏၵာျမိဳင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို (အသင့္ေ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Junction 8 ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိ
Read More

(၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Dalta Plaza ကြန္ဒို (အသင့္ေ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Dalta Plaza ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ မာလာျမိဳင္ရိပ္သာ က

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ မာလာျမိဳင္ရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရ
Read More

(၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Star City ကြန္ဒို (အသင့္ေန

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ Star City ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို (အသင့္ေန

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Diamond ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ
Read More

(၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ MGW Tower ကြန္ဒို (အသင့္ေန

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ MGW Tower ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဖုန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိမဂၤလာ ကြန္ဒို (အ

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၅၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိမဂၤလာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၇၉၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊပါရမီ ကြန္ဒို (အသ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇၉၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊပါရမီ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလို
Read More

(၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို (အသင့္ေနထိ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀၀)စတုရန္းေပ ၊ GEMS ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလ
Read More

(၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Jewel ကြန္ဒုိ (အသင့္ေနထ

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Jewel ကြန္ဒုိ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိ
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို (

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ သီရိရိပ္သာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ
Read More

(၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္ေအး ကြန္ဒို (

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္ေအး ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊဂုဏ္သူအိမ္ရာ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 4 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္
Read More

(၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊမိုးေကာင္း ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို (အသင့

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၆၈၀)စတုရန္းေပ ၊ မဟာေဆြ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလ
Read More

(၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼ ကြန္ဒို (အသ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ဓမၼ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသ
Read More

(၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ကမၻာေအးဂမုန္းပြင့္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈၅၀)စတုရန္းေပ ၊ ကမၻာေအးဂမုန္းပြင့္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္န
Read More

(၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ ကြန္ဒို (အသင့္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စံပယ္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြ
Read More

(၂၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ A - 1 ကြန္ဒို (အသင့္ေနထ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄၅၀)စတုရန္းေပ ၊ A - 1 ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 7 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြား
Read More

(၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စကားဝါၿမိဳင္ ကြန္ဒ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅၀၀)စတုရန္းေပ ၊ စကားဝါၿမိဳင္ ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြ
Read More

(၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ေဇယ် ကြန္ဒို (အ

အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေအာင္ေဇယ် ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ
Read More

(၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Red Hill ကြန္ဒို (အသင့္ေန

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၅၀)စတုရန္းေပ ၊ Red Hill ကြန္ဒို ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 5 လုံး ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္က
Read More

(၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ မင္းဓမၼ ကြန္ဒုိ (အသင

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၄၀၀)စတုရန္းေပ ၊ မင္းဓမၼ ကြန္ဒုိ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ၊ ပရိေဘာဂ ၊ ဓာတ္ေလွကား ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေန

(၁၅၅) လမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၃၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တုိက္ခ

ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၆၃၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တုိက္ခန္း ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါ
Read More

(၁၅×၇၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေအာင္သိဒိၶလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၇၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

(၅၁) လမ္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၃၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

တက္လမ္းအိမ္ရာ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၃၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖ
Read More

(၁၂.၅×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

(၁၅) လမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၅)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ျမင့္မိုရ္လမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

လမ္း (၃၀) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ၅ လႊာ ၊ ေဟာခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၁၉×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

မဂၤလာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၆၀)ေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၅×၅၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

စံရိပ္ၿငိမ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၅)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၁၄.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ရွင္ေစာပုဘုရားလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄.၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၁၉×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ေဇာတိကလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၄)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၂၅×၃၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ျမကန္သာအိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၃၅)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

(၄၆) လမ္း ၊ ဗိုလ္တေေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၀)ေပ ၊ ၆ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၈×၄၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၄၀)ေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၈×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

ရုံးႀကီးလမ္း ၊ ၾကည့ျ္မင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပရိေဘာဂ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလ
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

ေအးရိပ္မြန္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ၂ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 1 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပ
Read More

(၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၄ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင

က်ဳိကၠဆံအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၄ လႊာ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

နဝေဒးလမ္းမ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္

ဝါယာလက္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ အဲကြန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထို

လသာ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၃ လႊာ ၊ အိပ္ခန္း - 3 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 2 လုံး ၊ ဖုန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ပထမထပ္ တိုက္ခန္း (အသ

ရတနာအိမ္ရာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ပထမထပ္ ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ ကားပါကင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း (အသ

သိပၸံလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ဓာတ္ေလွကားပါ တိုက္ခန္း ၊ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါ
Read More

(၁၈×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေဇယ်ာလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၈×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ဗဟိုလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၇၃)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၇၃)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

(၃၅) လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၃×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမ္းနားလမ္းမ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၃×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သံလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 4 ခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင

ငုဝါလမ္း ၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေက်ာက္တံတား လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၁၂.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ဘုိကေလးေဈးလမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ဖုန္းပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅.၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ျပင္ၿပီး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမ
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အိပ္ခန္း - 2 ခန္း ၊ အဲကြန္း - 3 လုံး ၊ ဖုန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖ
Read More

(၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

က်ဳိကၠဆံဘုရားလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုး ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

သစၥာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ လွ်ာထိုးခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္
Read More

(၁၇.၅×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္

ေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၄၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၇.၅×၅၇.၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၇.၅×၅၇.၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေဈးႀကီးလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ မွန္ခန္း ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ တိုက္ခန္း (အသင့္

က်ဳိကၠဆံလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္+၁ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၉×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ကန္လမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉×၆၅)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ထပ္ခိုးပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၄×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း (အသင့္ေ

ေရႊဘုံသာလမ္း ၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄×၆၀)ေပ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ေဟာခန္း ၊ ေၾကြခင္း ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

VIP ကြက္ ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီအနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အင္းဝလမ္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

သီရိဂုဏ္အနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ပင္လုံလမ္းနီး ၊ 36 W ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခေရပင္လမ္းနီး ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၉၈)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅×၄၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

သီရိရတနာေဈး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၅×၄၅)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေမတၱာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဗဟိုလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၃၀×၅၇)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ျမင္သာ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၀×၅၇)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းနီး ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေငြၾကာယံ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၉×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၉×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သူရိန္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၀.၀၈၁) ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဘူတာရုံလမ္းသြယ္ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၀၈၁) ဧက ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္းနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေရႊပင္လုံအိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၉၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ပါမစ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၃၆×၇၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သာသနာ႕ရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၆×၇၁)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဧရာဝဏ္ရိပ္သာ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

လိႈင္ျမစ္လမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေငြၾကာယံ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၅၆)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ေဝဇယႏၱာလမ္းသြယ္ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၆)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီ ၊ မဥၨဴလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

စြန္းလြန္းဂူလမ္း ၊ ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၇၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္သာယာအနီး ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၃×၇၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အုတ္က်င္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ေမတၱာလမ္းေက်ာကပ္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၆၅)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

(၁၀) မိုင္ ၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၆၅)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျမိဳ႕သစ္ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

VIP - 2 ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃၈×၇၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျမသီတာအနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၈×၇၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၃×၄၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ဘူတာရုံလမ္းသြယ္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၃×၄၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ပါမစ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၉၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေမတၱာညြန္႕ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၉၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းသန္႕ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၃)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ခေရပင္ရိပ္မြန္ ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၃)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၇၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

VIP - 1 ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ကန္လမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၂×၅၂)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ပါရမီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၅၂)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ႀကိဳ႕ကုန္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

(၈) မိုင္ ၊ ေရႊႏွင္းဆီလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သီရိရတနာရိပ္သာ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္
Read More

(၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ PT လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေအာင္သိဒိၶ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ PT ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၈×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၈×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းန
Read More

(၇၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

(၇) မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၈၀)ေပ ၊ ၁ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၂၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ

ဂ်ပန္လမ္း ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၇×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ပါရမီလမ္း ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၇×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၂×၇၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမၻာေအးအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၂×၇၄)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၅×၆၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါ
Read More

(၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

ဗိုလ္ခ်ဳိလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျမကန္သာအိမ္ရာ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၈၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသ

ေရႊေတာင္ၾကား ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၉၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၇) မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းသြယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၉၂၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၄၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

အာတီးယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၈၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

(၈) မိုင္ ၊ Junction အနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၁၃၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

AD လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၂၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၂၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ၊ စလစ္ပါ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ေတာင္ထိပ္ပန္းလမ္းမ ၊ သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
Read More

(၂၂×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

အထက္ဗဟိုလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၉၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ကမၻာေအးလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၂×၄၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၇×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သစၥာလမ္းမ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၇×၈၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထ

လမ္းသစ္လမ္းမ ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၉×၇၅)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကမ္းနားလမ္းမ ၊ ၾကည့ျ္မင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၆၆×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ရတနာလမ္းမ ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၆×၉၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

ျပည္လမ္းအနီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၅၇)ေပ ၊ ၂ ထပ္တုိက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အ

မင္းဓမၼလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၉၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

မိုးေကာင္းလမ္း(ဂုတ္) ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၁၂၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေက်ာက္ကုန္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ အုတ္ခတ္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၆၅၃၅)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

(၈) မိုင္ ၊ ျပည္လမ္းအနီး ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၅၃၅)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျ
Read More

(၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ လုံးခ်င္းအိ

ကေမၻာဇလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၅×၉၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္ခဲြတိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၃၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္

ျမကန္သာ Garden Home ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၃၆၀)စတုရန္းေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

အင္းယားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံလြင္လမ္းသြယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည
Read More

(၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သုခဝတီ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၇၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၆×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ကေမၻာဇရိပ္သာလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၆၆×၁၃၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၂.၉)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျ
Read More

(၃၅×၄၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဗဟိုလမ္းမ ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃၅×၄၆)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

သံသုမာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (

ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမ ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂၅×၁၀၀)ေပ ၊ ၁ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပါရမီလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ပင္လုံလမ္းမ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေဝဇယႏၱာလမ္းမ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (

သမိုင္းဘူတာရုံလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၈၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ ၊ ဂရန္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၅၀)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိ
Read More

(၇၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

ေအာင္သိဒိၶလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၈၃)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပ
Read More

(၇၀×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္

အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၀×၇၅)ေပ ၊ ေျမကြက္က်ယ္ ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသ
Read More

(၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ၂ BN လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေန

ကမၻာေအးလမ္းမ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၅၀×၁၅၀)ေပ ၊ ၂ BN ၊ ေျမပိုင္ ေက်ာင္းနီး ေဈးနီး မွတ္တိုင္နီး သြားလာရလြယ္ကူ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

ေတာင္ဥကၠလာ ေမတၲာလမ္းမ 19×55 liftပါ ေသာ Mini Cond

ေတာင္ဥကၠလာ ေမတၲာလမ္းမ 19×55 liftပါ ေသာ Mini Condo( တိုက္သစ္) အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အသင့္ေနထိုင္ႏို္

*** ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ *** - ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ - အက်ယ္အ၀န္
Read More

ဗဟန္း၊ ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1350Sqft)အက်ယ္ရွိ

ဗဟန္းၿမိဳ ႔၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚရွိ ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္အ၀န္း(1350 Sqft)အက်ယ္ရွိ - Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-3, ပါေကးခင္း၊ ေၾကြျပားခင္း၊ ဓါတ္ေလွကား(၂)စင္း၊ ကားပါကင္၊ ပရိေဘာဂ (မ်က္ျမင္အေနအထားအတိုင္
Read More

ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ (67x71)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼေစတီလမ္းနီး၊ Market Pleace အနီးတြင္ (67x71)အက်ယ္ရွိ ေျမပိုင္ေျမ၊ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ အိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ ပါေကးခင္၊ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ၿခံထဲတြင္ ကား(၅)စီးရပ္နား
Read More

ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ 25×60 B2 ကၽြန္းပါေကး ျပ

ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမ 25×60 B2 ကၽြန္းပါေကး ျပင္ဆင္ၿပီး ၆လႊာ အျမန္ေရာင္းမည္
Read More

ကမာရြတ္ ရတနာလမ္း. ( 12.5×55) 5floor ျပင္ဆင္ၿပီ

ကမာရြတ္ ရတနာလမ္း. ( 12.5×55) 5floor ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္
Read More

ဗဟန္း၊ အင္းယားၿမိဳင္းလမ္းတြင္ (66x100)အက

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားၿမိဳင္လမ္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ လံုးခ်င္းေျမကြက္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ - - အက်ယ္အ၀န္း (66x100)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်င္းေျမကြက္ျဖစ
Read More

ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအား ေရ

- ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ စက္မႈ(၁)လမ္းၾကားရွိ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ - “ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို “ ျဖစ္ပါတယ္။ - အက်ယ္အ၀န္း (1400Sqft) အက်ယ္ရ
Read More

(45x93)အက်ယ္ရွိ လံုးခ်င္းအား ညွိႏိႈင္းေ

- ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း (လမ္းသန္႔၊ လမ္းက်ယ္) - အက်ယ္အ၀န္း (45x93) - ဂရန္ေျမ (အရႈပ္အရွင္းကင္း) - 1BN (တစ္ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္) - ေရာင္းေစ်း - 6700 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185534၊ 09 5173690၊ 09 5040160
Read More

ဗုိလ္တေထာင္၊ ၄၄-လမ္း တြင္ (600Sqft)အက်ယ္ရွ

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၄-လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (600Sqft)အက်ယ္ရွိ ၇-လႊာ၊ Hall, Lift, A/C-1, ပါရွိေသာ ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္ခန္းအာ ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - 699 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

(၁.၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၈၀၀၀)စ

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္ ၊ ၅၀၀ KVA ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃၆၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ပါဝါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေတာ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၅၀×၂၀၀)ေပ ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၅×၁၀၀),(၅၀×

ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁၅၀×၂၀၀)ေပ ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၂၅×၁၀၀),(၅၀×၅၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၄၀×၃၃၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္

အမွတ္(၂)လမ္းမ ၊ အေရွ႕ဒဂုံ ၊ ရန္ကုန္ (၁၄၀×၃၃၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁) ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၃)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁) ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၃) ၊ ဂရန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၇၆၀၀၀)စတု

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၇၆၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ စတုရန္းေပကို (၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန
Read More

(၁) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၆၀)ေပ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၆၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃၀၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၇၂၀၀၀)စတု

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၇၂၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃၆၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင
Read More

(၁.၅) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၈၀၀၀)စ

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၅) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၈၀၀၀)စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္သာဇုန္ ၊ ၅၀၀ KVA ၊ ၁ စတုရန္းေပကုိ (၃၆၀)သိန္း ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနု
Read More

(၄၀×၆၀)ေပ ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၆၀)ေပ ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ ၊ ဂရန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၄၀×၅၀)ေပ နွင့္ဂုိေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမ

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၄၀×၅၀)ေပ နွင့္ဂုိေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ပါဝါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၆၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေတာ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၆၀)ေပ နွင့္ဂိုေဒါင္ (၄၀×၄၀)ေပ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ ၊ ၅၃၀ KVA ၊ ဂရန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၂၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ ဂရန္ ၊ ေျမဖုိ႕ၿပီး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာဇုန္ ၊ ပါမစ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၃၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀) ဧက ေျမကြက္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဇုန္

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀) ဧက ေျမကြက္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဇုန္ ၊ ေရမီးပါ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၅) ဧက ေျမကြက္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၂.၅) ဧက ေျမကြက္ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္ ၊ ပါမစ္ ၊ ၁ ဧကကို (၃၅၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၀)ေပ ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၀)ေပ ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ ဂရန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၄၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၂.၄၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ ၊ ဂရန္ ၊ ၁ ဧကကို (၄၅၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္ ၊ အေရွ႕ဒဂုံဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၅၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၇)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၇)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ပါမစ္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၅၂၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ပါမစ္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂) ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂) ဧက ေျမကြက္ ၊ လိႈင္သာယာဇုန္(၂) ၊ ဂရန္ ၊ ၁ ဧကကို (၆၂၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၉၁×၂၈၈)ေပ နွင့္ ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၁၀)ေပ ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၉၁×၂၈၈)ေပ နွင့္ ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၁၀)ေပ ၊ ေရႊလင္ဗန္းဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA ၊ ဂရန္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေျမာင္းတကာဇုန္ ၊ ၁ ဧကကို (၁၄၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၈)ဧက ေျမကြက္ ၊ သီလဝါဇုန္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၅၀)ေပ (၂) လုံး ၊ ေရႊေပါကၠံဇုန္ ၊ PW (2) လုံး အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၇၅×၁၅၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၆၅×၁၅၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ PW (၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၁၀၀)ေပ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၀ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၀.၄၃)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၀.၄၃)ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာဇုန္ ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၀၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၂၅) ဧက ေျမကြက္နွင့္ဂိုေဒါင္ (၈၀×၂၀၀)ေပ ၊ (၂) ထပ္ (၄၀×၄၀)ေပ ရုံးခန္း ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၂) အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၂၀)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ (၁.၀၉) ဧက ေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ (၅၀×၁၂၀)ေပ ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းဇုန္(၁) ၊ ၃၁၅ KVA အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတရာဇုန္ ၊ လယ္ရွင္းၿပီး ၊ ၁ ဧကကို (၂၅၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၃.၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတစ္ရာဇုန္

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၃.၆)ဧက ေျမကြက္ ၊ ဝါးတစ္ရာဇုန္ ၊ ၁ ဧကကုိ (၂၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁.၆၆၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၁.၆၆၄)ဧက ေျမကြက္ ၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ (၂.၂၅)ဧက ေျမကြက္ ၊ ေငြပင္လယ္ဇုန္ ၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ၊ ေထာင့္ကြက္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၁၀၀×၁၃၅)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၂) ၊ PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရန္ကုန္ (၆၀×၁၂၈)ေပ ေျမကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂုံဇုန္(၁) ၊ ေျမသီးသန္႕ ၊ Li အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
Read More

(၈)မိုင္၊ျပည္လမ္းအနီးရွိ လံုးခ်င္းတ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မုိင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ (40x50)အက်ယ္ရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ 3RC (သံုးထပ္တုိက္)၊ MBR-4, BR2, A/C-4, Ph-1, W.H,ပါရွိၿပီး ၿခံထဲတြင္ ကား(၄)စီးရပ္နားႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ေ၇ာင္းမည္။ ေ
Read More

လိႈင္၊ေက်ာင္းကုန္း(၃)လမ္းတြင္ (12x50)အက်

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္း(၃)လမ္းတြင္ (12x50)အက်ယ္ရွိ ၃-လႊာ၊ ေျမာက္လွည့္၊ Hall, ပါေကးခင္း၊ ေၾကြးျပားခင္း၊ သံပန္းဆန္းရွိတ္။ တုိက္သက္တမ္း(၂)ႏွစ္၊ ျပင္ဆင္ၿပီး တိုက္သစ္အား ေ၇ာင္းမည္။ ေစ်းႏ
Read More

(16x55)အက်ယ္ရွိ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တု

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလမ္းမေပၚတြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (16x55)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ၊ (ေခါင္းရင္းခန္း)၊ ေျမာက္လွည့္၊ Hall, BCC က်ၿပီး၊ ဆိုဖာစက္တီ(၁)စံု၊ Dinning Table (၁)စံု ပါရွိေသာ တိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ေ