ငှားရန်

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​ ​ေရႊပုန္​းညက္​ရိပ္​မြန္​အိမ္ရာ အက်ယ္​အဝန္​း (1270sqft) အက်ယ္ရွိ၊ ပထမထပ္​ 1MBR,2BR, Aircon 4, ျပင္​ဆင္​ၿပီး၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။<span class="text_exposed_show"> ​ေစ်းႏႈန္​း........ (၈)သိန္​း</span> <div class="text_
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ဗဟန္း၊ ေရတာရွည္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၂-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ လွ်ာထိုးခင္း ေစ်းႏႈန္း - (3.5)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္- လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (13x55) ဖြဲ႕စည္းပံု - ၅-လႊာ၊ အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး (အသင့္ေနထုိုင္ႏိုင္) ေစ်းႏႈန္း - (2.5)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.7 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမဖို႕၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (110x135) အုတ္ခတ္၊ Li ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (135x195) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (100x100) ေစ်းႏႈန္း - (35)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.75 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၂) အက်ယ္အ၀န္း - (2.2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (200x70)(3)လံုး၊ office(3), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - U$ 15000
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (4000Sqft), PW, Li ေစ်းႏႈန္း - (18)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (19200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္အျပည့္၊ 250KVA ေစ်းႏႈန္း - (58)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (6.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ 1000KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက - (35)သိန္း &nbsp;
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), ေရမီး ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (20000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (60)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), 400KVA, 2RC ေစ်းႏႈန္း - U$6900
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (180x320), office ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.8 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (56000Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (100x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(100x120), Li ေစ်းႏႈန္း - (42)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈုဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x140) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x150) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (45x155),PW, ေရ ေစ်းႏႈန္း - (38)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (55x120), PW(2), 100KVA, Li(2) ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x180) ဖြဲ႕စည္းပုံ - ဂိုေဒါင္ (70x120), 315KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (39)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (5000 Sqft), 500KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (4 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - 1 ဧက (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (12000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(100x120)2RC, (60x60)3RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (150)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (16000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (113x145) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (40x75), P.W, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (18000Sqft), 225KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) အက်ယ္အ၀န္း - (100x200) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(18000Sqft) ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (35000 Sqft) ဖဲြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္၊ P.W၊ ပစၥည္းထားႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (68000Sqft), 630KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (80000Sqft), 2RC + 1RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(110000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) အမ်ိဳးအစား - 2BN, (ဆိုင္လကၡံ) ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ငွားမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမ အက်ယ္ - (70x200) အမ်ိဳးအစား - ေျမသီးသန္႕၊ (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာငး္) ေစ်းႏႈန္း - (70)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းအနီး အက်ယ္အ၀န္း - (50x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1½RC, MBR2,BR2,A/C4 ေစ်းႏႈန္း - (13)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာက္ေထာ္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 1RC, MBR1,BR2,A/C2, ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း  - (15)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP-I အက်ယ္အ၀န္း - (90x80) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, BR2,ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ရံုးခန္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း - (20)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကငး္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR1,BR1 ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (30x75) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, (စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း -(35)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (100x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 3RC, MBR6, A/C8,, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ပါရမီလမ္းမ၊ AD အက်ယ္အ၀န္း - (60x90) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC,(ဆိုင္/Showroom ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (85)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) အခန္းဖြဲ႕စည္းပုံ - 2RC, MBR2,BR3, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 4000
Read More

အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္း ငွါးမည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမ အက်ယ္ - (19x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C3,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (6)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Golden Oak အက်ယ္ - (1500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Highway Complex အက်ယ္ - (1250Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ Tower အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္ ငွါးမည္

တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္ - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (1300Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Moe Sandar Condo အက်ယ္ - (1640Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR1,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (15)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Yazana Business Tower အက်ယ္ - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွါးမည္

I Green Condo အက်ယ္ - (950Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Junction Mawtin Condo အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

Golden Rose Condo အက်ယ္ - (2500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift,MBR2,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2100
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊဟသၤာကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2240Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2500
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR3,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ျမ၀တီကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2025Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C6,(ရံုးခန္းပံုစံ) ေစ်းႏႈန္း - U$ 3000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (1330Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,F-F ေစ်းႏႈန္း - U$ 800
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (37x120)အက်ယ္ရွိ 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)ပါ လံုးခ်င္းအိမ္အား ငွါးမည္၊။ (လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အထူးေကာင္း)။ ေစ်းႏႈန္း - (50)
Read More

တိုက္ခန္း ငွားမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ (13x45)အက်ယ္ရွိ Hall, ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအား ငွားမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း (ေန
Read More