စက္မႈဇုန္ (ငွားရန္)

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.7 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမဖို႕၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (110x135) အုတ္ခတ္၊ Li ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

သာေကတစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (135x195) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (100x100) ေစ်းႏႈန္း - (35)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.75 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (29)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၂) အက်ယ္အ၀န္း - (2.2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (200x70)(3)လံုး၊ office(3), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - U$ 15000
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (4000Sqft), PW, Li ေစ်းႏႈန္း - (18)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (19200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္အျပည့္၊ 250KVA ေစ်းႏႈန္း - (58)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (6.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ 1000KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက - (35)သိန္း  
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (80x160), ေရမီး ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (20000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (60)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (180x320), office ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.8 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (56000Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (100x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(100x120), Li ေစ်းႏႈန္း - (42)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈုဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x140) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x150) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (45x155),PW, ေရ ေစ်းႏႈန္း - (38)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (55x120), PW(2), 100KVA, Li(2) ေစ်းႏႈန္း - (30)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (150x180) ဖြဲ႕စည္းပုံ - ဂိုေဒါင္ (70x120), 315KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (39)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x120) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (5000 Sqft), 500KVA, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (4 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေရ ေစ်းႏႈန္း - 1 ဧက (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (12000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - (1.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(100x120)2RC, (60x60)3RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (150)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) အက်ယ္အ၀န္း - (1 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္ (16000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft- 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (113x145) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (40x75), P.W, office ေစ်းႏႈန္း - (25)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (0.6 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (18000Sqft), 225KVA ေစ်းႏႈန္း - (40)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) အက်ယ္အ၀န္း - (100x200) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္(18000Sqft) ေစ်းႏႈန္း - (45)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွားမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၄) အက်ယ္အ၀န္း - (35000 Sqft) ဖဲြဲ႕စည္းပံု - ဂိုေဒါင္၊ P.W၊ ပစၥည္းထားႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (50)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ငွါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - (2 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (68000Sqft), 630KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft-300Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငွားမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (2.5 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို (80000Sqft), 2RC + 1RC, 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More

စက္မႈဇုန္ ငါးမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄) အက်ယ္အ၀န္း - ေျမ (3 ဧက) ဖြဲ႕စည္းပံု - ဂို(110000Sqft), 315KVA ေစ်းႏႈန္း - 1Sqft - 350Ks
Read More