ကြန္ဒို (ငွားရန္)

အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္း ငွါးမည္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမ အက်ယ္ - (19x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C3,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (6)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Golden Oak အက်ယ္ - (1500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Highway Complex အက်ယ္ - (1250Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (10)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ Tower အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခနး္ ငွါးမည္

တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို အက်ယ္ - (1350Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊကမၻာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (1300Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2,F-F,ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (12)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Moe Sandar Condo အက်ယ္ - (1640Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR1,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (15)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Yazana Business Tower အက်ယ္ - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,A/C4,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (22)သိန္း
Read More

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွါးမည္

I Green Condo အက်ယ္ - (950Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Junction Mawtin Condo အက်ယ္ - (1400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 1800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

Golden Rose Condo အက်ယ္ - (2500Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift,MBR2,BR2,F-F,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2100
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊဟသၤာကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2240Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR2,BR2,ပါေကးခင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2500
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

Orchid Condo အက်ယ္အ၀န္း - (2400Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR3,F-F, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - U$ 2800
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ျမ၀တီကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (2025Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - Lift, MBR1,BR1,A/C6,(ရံုးခန္းပံုစံ) ေစ်းႏႈန္း - U$ 3000
Read More

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို၊ အက်ယ္ - (1330Sqft) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - MBR1,BR1,A/C3,F-F ေစ်းႏႈန္း - U$ 800
Read More