တိုက္ခန္း (ေရာင္းရန္)

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံညြန္႕လမ္းတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ (25x50)အက်ယ္ရွိ ၆-လႊာ (အေရွ႕လွည့္)၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C2, ေၾကြျပာခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းက်
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (55)လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - အိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ A/C, ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (600)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5185539၊ 09 5012951
Read More

လမ္းမတန္း တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (16x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု -  Singlebedroom -2, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ၃-လႊာ ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (12½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - တတိယထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (550)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (25x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2,A/C3, ပါေကး ေစ်းႏႈန္း - (650)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း အက်ယ္အ၀န္း - (18x40) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ပထမထပ္၊ Hall ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးအိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR2, ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x35) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - BR2, A/C2, ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း - (750)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သုခလမ္း အက်ယ္အ၀န္း - (13½x50) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး (ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (800)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ အက်ယ္အ၀န္း - (17x45) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ဒုတိယထပ္၊ BR1, RC ခင္း ေစ်းႏႈန္း - (1000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြၾကာယံ အက်ယ္အ၀န္း - (18x54) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, ထပ္ခိုး၊ (တုိက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း - (1250)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းမ အက်ယ္အ၀န္း - (15x55) အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမညီထပ္၊ Hall, (ဆိုင္ဖြင့္ရန္ေကာင္း) ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More