လံုးခ်င္းအိမ္ (ေရာင္းရန္)

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (28x67) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္သစ္) ေစ်းႏႈန္း -  (4500) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)မိုင္၊ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (70x85) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7400)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းေျမကြက္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x100) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) ေစ်းႏႈန္း -  (7900)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

*** အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္ *** - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဗဟိုျဖစ္လာေတာ့မည့္ မင္းဓမၼအိမ္ရာအနီး၊ (၉)မိုင္၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚရ
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က(၆)လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဒဲ့ေပါက္ အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမ၊ MBR1, BR1 ေစ်းႏႈန္း - (1700)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထားလမ္းမႀကီးေပၚ၊ 86 ဂိတ္ေဟာင္းအနီး အက်ယ္ - (20x60) ေျမအမ်ိဳးအစား - (ဂရန္)၊ 2RC ေစ်းႏႈန္း - (3200)သိန္း - ညွိႏိႈင္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္္ထပ္တုိက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း (၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3250)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသီတာအိမ္ရာအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ဂရန္ေျမ၊ အိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ A/C ေစ်းႏႈန္း - (3500)သိန္း (ည်ိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ေျမပို္င္ေျမ)၊ အိပ္ခန္း (၂)ခန္း ေစ်းႏႈန္း - (2200)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (22x76) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2½RC (ႏွစ္ထပ္ခြဲတိုက္)၊ ဂရန္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (5400)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (55x122) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ ေျမပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (50x70) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC (တစ္ထပ္တိုက္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (7990)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x80) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါေကး, ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဂရန္ေျမကြက္ ေစ်းႏႈန္း - (9000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (4200Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3½RC (သံုးထပ္ခြဲတုိက္)၊  MBR(4), BR(3), A/C(8), ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား - ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (25000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ VIP- IIၰၰၰၰ အက်ယ္ - (55x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1BN,(ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3750)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္း အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာလမ္းအနီး အက်ယ္ - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 1RC, (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3800)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း အက်ယ္ - (8000Sqft) ဖြဲ႕စည္းပံု - 2RC, (ႏွစ္ထပ္တိုက္(၂)လံုး)၊ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (9700)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမကန္သာအိမ္ရာ အက်ယ္ - (50x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - 3RC, (တုိက္သစ္)၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (11000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ရတနာမြန္အိမ္ရာတြင္ သြားလာရလြယ္ကူၿပီးေနထိုင္ေကာင္းေသာ (80x75)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ မိုးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ႏိုင္ေသာ (40x100)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တုိက္)အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနထိုင္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ အက်ယ္အ၀န္း (40x60)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) 2RC (ႏွစ္ထပ္တိုက္) အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (6450)သိန္း
Read More

လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမအနီးရွိ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္  မင္းဓမၼအိမ္ရာနီး၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္နီး၊ Ocean Super Market နီး၊ ၀ိတိုရိယေဆးရံုမ်ားႏွင့္နီးၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ
Read More