စက္မွုဇုန္ (ေရာင္းရန္)

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္(၂)၊ ေျမအက်ယ္(2.4ဧက)၊ ဂိုေဒါင္(17500Sqft),500KVA ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5500)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (5000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

၀ါးတရာစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(3.9ဧက)၊ ေျမ၊ အုတ္ခတ္၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (2700)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမအက်ယ္(1.5ဧက)၊ ေျမသီးသန္႕၊ ေထာင့္ကြက္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (7000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၃)၊ ေျမအက်ယ္(1.6ဧက)၊ ေျမဖို႕ ၊ အုတ္ခတ္ ေစ်းႏႈန္း - 1ဧက (8000)သိန္း
Read More

စက္မႈဇုန္ ေရာင္းမည္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၇)၊ ေျမအက်ယ္(2ဧက)၊ ဂိုေဒါင္အက်ယ္ (95x95)(2)လံုး၊ 315KVA ေစ်းႏႈန္း - (10000)သိန္း
Read More