ျခံ၊ ေျမကြက္ (ေရာင္းရန္)

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ရန္ကင္းၿမိိဳ႕နယ္၊ ပါရမီ၊ မဥၹဴလမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (30x80) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  (5400) သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းအနီးတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (8200Sqft) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (2.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေမၻာဇလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (80x230) ေျမအမ်ိဳးအစား - ေျမပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစား - ေျမကြက္သီးသန္႕ ေစ်းႏႈန္း -  1Sqft (3.5)သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အင္း၀လမ္းတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (40x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ပံုစံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (2390)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္- 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗထူးလမ္းမတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (60x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း ဆက္သြယ္ရန္ - 01 510600၊ 01 510950
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္သာယာအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္အ၀န္း - (65x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္သီးသန္႕၊ ေျမပို္င္ေျမ ေစ်းႏႈန္း - (4990)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္လမ္းသြယ္တြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး သြားလာရလြယ္ကူၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (33x130) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ေျမပိုင္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (6500)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္လမ္းမေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ အက်ယ္အ၀န္း - (25x50) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမကြက္ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (3600)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပို္င္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၂)တိုးခ်ဲ႕ အက်ယ္ - (80x60) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ပါမစ္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္း အက်ယ္ - (100x100) ဖြဲ႕စည္းပံု - ေျမသီးသန္႕၊ (ဂရန္ေျမ) ေစ်းႏႈန္း - (2900)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမတြင္ ေျမသီးသန္႕စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ (40x60)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (11950)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာ (42x86)အက်ယ္ရွိ (ေျမပိုင္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကိႏၵရီအိမ္ရာတြင္ ေျမသီးသန္႕ (90x80)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းမည္။ ေစ်းႏႈန္း - (18000)သိန္း (ညွိႏိႈင္း)
Read More

ေျမကြက္ ေရာင္းမည္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မုိရ္အိမ္ရာတြင္  ေျမသီသန္႕စိတ္၀င္စာသူမ်ားအတြက္ အက်ယ္အ၀န္း (70x70)အက်ယ္ရွိ (ဂရန္ေျမ) ေျမကြက္အား ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း - (12000)သိန္း
Read More