ဥပေဒအႀကံေပး

ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

 • ေျမပံုေျမရာဇ၀င္အမ်ိဳးမ်ိဳးကူးျခင္း၊ ေျမကြက္ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ေျမအမည္ေပါက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအမည္ေျပာင္းျခင္း
 • ဂရန္သစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ဂရန္မိတၱဴမွန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ဂရန္ခြဲစိတ္ျခင္း၊ အထူးဂရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
 • အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္ေစရန္ တရားစြဲဆိုေပးျခင္း
 • ဥပေဒႏွင့္အညီ (ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွား) အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုင္ေပးျခင္း။
 • အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊ အထူးကိုယ္စာလွယ္လြဲစာ၊ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ တင္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္၊ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းစာခ်ဳပ္၊ စြန္႔လႊတ္စာခ်ဳပ္၊ ေမတၱာျဖင့္ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္၊ ကိတၱိမေမြးစားစာခ်ဳပ္ စသည့္မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
 • အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား (၀ယ္/ေရာင္း) လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ၊ ေငြပိုသူႏွင့္ ေငြလိုသူတုိ႔ၾကားအေကာင္းဆံုးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း။ အေဆာက္အဦးအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္ျခင္း၊ ၿခံတြင္းအလွဆင္ျခင္း။
 • ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ဥပေဒအႀကံေပးျခင္းကိစၥအားလံုးတုိ႔ကို ၀ါရင့္ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ "စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္" မွ တိက်မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပးေနလ်က္ရွိပါသည္။

စိုးစံ(လင္း) အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား

 • ဦး၀င္းေအာင္
 • LL.B, D.M.L, D.B.L
 • တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
 • (စဥ္ - ၈၁၅၆)
 
 • ဦးသန္းထြန္း
 • LL.B, D.B.L
 • တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
 • (စဥ္ - ၄၅၉၉)
 
 • ေဒၚ၀တ္ရည္ေဌး
 • LL.B, LL.M
 • အထက္တန္းေရွ႕ေန
 • (စဥ္ - ၃၆၉၁၇)
 
 • ေဒၚဟန္သီစိုး
 • LL.B, WIPO (Switzerland)
 • တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
 • (စဥ္ - ၁၃၇၆၃)